Samenvatting advies wetsvoorstel inzake de bestrijding van kilometertellerfraude: Raad van State twijfelt aan noodzaak verbod wijzigen kilometerteller

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het wijzigen van de tellerstand van motorrijtuigen. De regering heeft het wetsvoorstel op 9 oktober 2012 aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarmee is ook het advies van de Raad van State openbaar geworden. Doel van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel beoogt fraude met kilometertellers in voertuigen tegen te gaan. Daartoe wordt een verbod geïntroduceerd op het (doen) wijzigen of beïnvloeden van kilometertellers. Daarmee samenhangend wordt de mogelijkheid gecreëerd voor een uitbreiding van de verplichte registratie van kilometertellerstanden. Deze registratie maakt het voor consumenten en handelaren mogelijk om onlogische opeenvolgingen van kilometertellerstanden te signaleren. Met de verplichte registratie wordt de huidige, grotendeels op vrijwillige basis verzamelde, registratie van kilometertellerstanden door de stichting Nationale Auto Pas, vervangen door een publiekrechtelijke registratie door de Dienst Wegverkeer (RDW).

Noodzaak en effectiviteit van het verbod op het wijzigen van de kilometerteller

De Afdeling advisering is in haar advies kritisch over het nut en de noodzaak van een verbod op het wijzigen van de kilometerteller. De Afdeling advisering wijst op de al bestaande strafbepalingen die zien op oplichting, bedrog bij verkoop en valsheid in geschrifte. De toelichting op het wetsvoorstel maakt onvoldoende duidelijk wat de toegevoegde waarde is van de voorgestelde nieuwe strafbepaling. Net als bij de bestaande strafbepalingen zal het immers moeilijk blijven om te bewijzen wie de kilometerteller heeft gewijzigd. Het wordt uit de toelichting op het wetsvoorstel evenmin duidelijk of het Openbaar Ministerie prioriteit zal geven aan handhaving van de bepaling. Als handhaving weinig prioriteit krijgt, zal een verbod minder effectief zijn.

Daarbij is het naar het oordeel van de Afdeling advisering in de eerste plaats aan de burger om zich te verweren tegen kilometertellerfraude. Het Burgerlijk Wetboek biedt de burger daar ook mogelijkheden voor, die in het recente verleden nog zijn uitgebreid. In de praktijk blijkt de stichting Nationale Auto Pas ook succesvol juridische stappen te hebben ondernomen tegen aanbieders van kilometertellercorrecties. De Afdeling adviseert naar aanleiding hiervan opnieuw te bezien of het verbod noodzakelijk en effectief zal zijn voor het tegengaan van kilometertellerfraude.

Een publiekrechtelijke kilometertellerregistratie

De Afdeling advisering is tevens kritisch over het voorstel om de RDW de kilometertellerstanden te laten registreren in een databestand. Dit wordt momenteel immers al gedaan door een private partij, de stichting Nationale Auto Pas. De Afdeling advisering wijst daarbij op het uitgangspunt dat de overheid zich beperkt tot haar kerntaken, en alleen optreedt wanneer een doelstelling niet door zelfregulering kan worden bereikt. De stichting Nationale Auto Pas heeft, op initiatief van de autobranche, consumenten de mogelijkheid geboden om de geloofwaardigheid van een kilometertellerstand te controleren voordat zij een voertuig kopen. Dit heeft geleid tot positieve resultaten. Het ligt volgens de Afdeling advisering dan ook voor de hand om dit private initiatief te ondersteunen, in plaats van het werk van deze stichting over te laten nemen door de overheid. Ook op dit punt adviseert de Afdeling de noodzaak van het wetsvoorstel opnieuw te bezien.

Lees hier de volledige tekst van het advies van de Raad van State en het nader rapport van de minister.

Print Friendly and PDF ^