Samenloop van (fiscale) lijfsdwang en strafrechtelijke sanctionering

Weekblad Fiscaal Recht, WFR 2012/1073
Mr. A.A. Kan
 
Samenvatting
 "De Hoge Raad heeft recentelijk geoordeeld dat aan de Leidraad Invordering niet de gerechtvaardigde verwachting kan worden ontleend dat strafrechtelijke vervolging is uitgesloten nádat ook al (fiscale) lijfsdwang bij de belastingschuldige is toegepast teneinde zijn belastingschuld te voldoen dan wel adequate gegevens aan de ontvanger te verstrekken. Naar aanleiding van dit arrest heeft de Belastingdienst aangegeven vaker te zullen opteren om belastingschuldenaars die weigeren inzage te geven omtrent hun vermogenspositie zowel door middel van (fiscale) lijfsdwang als strafrechtelijke weg aan te pakken. Ik meen dat de samenloop van deze sancties strijdigheid oplevert met het in artikel 4 van het Zevende Protocol bij het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden neergelegde ne-bis-in-idembeginsel."
Print Friendly and PDF ^