Regeling taken NFI

Op 19 mei 2012 is de Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 8 mei 2012, nr. 227774, houdende bepalingen inzake de taakopdracht van het Nederlands Forensisch Instituut (Regeling taken NFI) in werking getreden.
Deze regeling vervangt de Taakbeschikking NFI. De regeling stelt nadere regels over de taken van het NFI en de voorwaarden waaronder het NFI zijn taken dient te verrichten. Hiertoe bevat de regeling een omschrijving van de taken die het NFI uitvoert of uit kan voeren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen kerntaken en bijkomende taken.

Met het oog op de waarheidsvinding in strafzaken heeft het NFI de volgende kerntaken: 

a. het verrichten van onafhankelijk forensisch zaakonderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk gebied en het ter zake daarvan uitbrengen van verslag;
b. het ontwikkelen en implementeren van nieuwe onderzoeksmethoden en technieken ter bevordering van kennis op het gebied van forensisch onderzoek;
c. het zijn van (inter)nationaal kennis- en expertisecentrum op het gebied van het forensisch onderzoek.


Het NFI kan ook producten of diensten leveren indien sprake is van:

a. een activiteit die in het verlengde ligt van de kerntaken, bedoeld in het eerste lid, en een onlosmakelijke samenhang heeft met de waarheidsvinding in strafzaken;
b. een activiteit die bijdraagt aan de handhaving van de (inter)nationale rechtsorde of veiligheid en waarvan het om redenen van kwaliteit, zorgvuldigheid, doelmatigheid, continuïteit of herkenbaarheid wenselijk is dat het NFI deze verricht;
c. ondersteuning bij de hulpverleningstaak van de politie, bedoeld in artikel 2 van de Politiewet 1993.


Voorts geeft de regeling inzicht in de afnemers van producten en diensten van het NFI, die in twee categoriën verdeeld kunnen worden:

a) de afnemers die voor rekening van het ministerie diensten of producten afnemen (openbaar ministerie, zittende magistratuur, politie, bijzondere opsporingsdiensten en het ministerie); en
b) de overige afnemers van het NFI aan wie het NFI voor de geleverde producten of diensten kosten in rekening brengt.

Tenslotte geeft de Regeling inzicht in de wijze van financiering van het NFI.

Print Friendly and PDF ^