Rapport FP 'Risico's op fraude waardoor de overheid wordt benadeeld'

Het Functioneel Parket heeft ten behoeve van het ontwikkelen van een rijksbrede aanpak van fraude een analyse opgesteld waarin zij beschrijft wat zij ziet bij het doen van strafzaken. Het Functioneel Parket heeft niet hét beeld van fraude, maar wel één beeld dat, gevoegd met de inzichten van anderen, een bijdrage kan leveren aan een totaalbeeld. Het is zodanig opgesteld dat het iedere lezer in staat stelt zijn eigen lessen eruit te trekken.

De afgelopen tien jaar heeft het Functioneel Parket een grote verscheidenheid aan fraudezaken behandeld. Het FP heeft steeds de ambitie om met die zaken een breder effect te bereiken. Dat wil zeggen, niet alleen het beëindigen van crimineel gedrag van die ene specifieke verdachte, maar ook het voorkomen van toekomstig crimineel gedrag. De kennis die het Functioneel Parket de afgelopen jaren heeft vergaard geeft inzicht in soorten daders, in kenmerken van ‘criminele kansen' en in als het ware criminaliteitsbevorderende factoren. Deze inzichten gebruikt het Functioneel Parket om de strafrechtelijke handhaving effectief te kunnen richten. Tegelijkertijd is kennis die nuttig is voor andere partijen die, in de meest brede betekenis, een rol hebben bij het bestrijden van fraudecriminaliteit. Fraudebestrijding is niet alleen een handhavingsvraagstuk, maar evenzeer een inrichtingsvraagstuk.

De effecten van fraude reiken verder dan financiële schade: het ondermijnt de integriteit van en het vertrouwen in het economisch stelsel. Bovendien is niet alleen de overheid slachtoffer, ook burgers en ondernemingen worden benadeeld. Frauderende ondernemingen behalen illegaal voordeel omdat ze minder belastingen betalen, er treedt verdringing op de arbeidsmarkt op, ondernemingen ervaren oneerlijke concurrentie en het vertrouwen in het economisch systeem neemt af. Kortom, het level playing field, de basis van een open markteconomie, wordt aangetast. Fraude heeft daarnaast ook heel persoonlijke effecten zoals bij uitbuiting van personen in kwetsbare posities. In andere gevallen wordt mensen zorg, die ze hard nodig hebben, onthouden (PGB fraude). Bij de weging van de ernst van verschillende vormen van fraude tegen de overheid moeten dus verschillende maatschappelijke gevolgen in ogenschouw worden genomen.

Print Friendly and PDF ^