Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV

Voor de vraag of een cliënt met een uitkering van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) zich aan de regels houdt die gelden voor de desbetreffende werknemersverzekering(en) en/of werknemersvoor- ziening(en) heeft het UWV in overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Landelijke Cliëntenraad en de Nationale ombudsman het Protocol Huisbezoeken Handhaving UWV ontwikkeld.

UWV heeft op grond van artikel 30 Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen tot taak om te zorgen voor een rechtmatige uitvoering van de Sociale verzekeringswetten. Eén van de middelen om dit te controleren, is het afleggen van huisbezoeken.

In het bijzonder is in artikel 12a Toeslagenwet geregeld dat degene die aanspraak maakt op toeslag of zijn wettelijke vertegenwoordiger als UWV deze persoon daarom vraagt zijn leefvorm en zijn feitelijke woonsituatie moet aantonen. Om genoemde persoon daartoe in de gelegenheid te stellen, kan het UWV bij een dergelijk verzoek aanbieden om met toestemming van deze persoon de woning van degene die aanspraak maakt op toeslag binnen te treden.

Het Protocol Huisbezoeken gaat onder andere nader in op:

  • Wat houdt een huisbezoek precies in
  • Wie legt het huisbezoek af
  • Hoe wordt de cliënt ingelicht over het huisbezoek
  • Regels voor de medewerker die het huisbezoek aflegt

Het protocol treedt in werking op 14 augustus 2014.

Dit protocol zal ook aan bod komen tijdens de Cursus Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude op 29 januari 2015. 

Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^