Proefschrift: De witwasmeldplicht

Juridische en fiscale dienstverleners hebben sinds 2003 een meldplicht wanneer zij vermoeden dat een cliënt betrokken is bij witwassen. Deze plicht berust op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De hoofdvraag van het onderzoek van Maaike Stouten is of de Wwft-meldplicht en de handhaving ervan voor juridische en fiscale dienstverleners voldoen aan de beginselen van rechtszekerheid, legal privilege, effectiviteit en gelijkwaardigheid. Het antwoord op deze vraag luidt volgens haar ontkennend. Wel lopen de redenen voor dit antwoord voor de verschillende dienstverleners uiteen. Ten aanzien van advocaten wordt gesteld dat rechtszekerheid, gelijkwaardigheid en effectiviteit onvoldoende geborgd zijn, enerzijds vanwege onduidelijkheden en onvolkomenheden in de te handhaven regelgeving en anderzijds vanwege gebreken in het toezicht op de naleving en de sanctionering.

 

Print Friendly and PDF ^