'Opstelten en Teeven zetten veiligheidsbeleid met kracht voort | Intensiveringen nodig om ambities te realiseren'

Minister Opstelten en staatssecretaris Teeven werken in 2015 verder aan de uitvoering van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen om Nederland veiliger te maken. Halverwege deze kabinetsperiode is al veel bereikt, maar intensiveringen zijn nodig om de ambities in het Regeerakkoord te realiseren. Het komend jaar staat voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding van Nederland op het Europees voorzitterschap dat 1 januari 2016 begint.

Nederland Veiliger

De begroting van het ministerie van Veiligheid en Justitie voor 2015 bedraagt ruim 11 miljard euro. Geld dat onder meer zal worden gebruikt voor intensivering van het terugdringen van verschillende - vaak hardnekkige - vormen van criminaliteit. Dat gebeurt aan de hand van de Veiligheidsagenda 2015-2018, waarin de landelijke prioriteiten van de politie staan. Voor deze intensiveringen komt extra geld beschikbaar (10 miljoen in 2015, oplopend tot 98 miljoen in 2017).

Doel is de geïntegreerde aanpak van ondermijnende criminaliteit zoals drugscriminaliteit, mensenhandel, fraude en Outlaw Motorcycle Gangs te versterken via strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en privaatrechtelijke interventies en nauwe samenwerking tussen de betrokken partners. Dit moet leiden tot de bestrijding van 950 criminele samenwerkingsverbanden per jaar. Daarnaast werkt Nederland met Frankrijk, België en Luxemburg aan een actieprogramma ter bestrijding van grensoverschrijdende drugscriminaliteit en mobiel banditisme.

Het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie schakelen gezamenlijk met het lokaal bestuur een tandje hoger in de strijd tegen ondermijnende en georganiseerde criminaliteit in Zuid Nederland. Dit sluit aan op de ontwikkelde integrale aanpak in de zuidelijke provincies, Limburg, Brabant en Zeeland. In verband hiermee worden vanaf oktober 2014 binnen de bestaande capaciteit 125 politiemedewerkers vrijgemaakt. Het accent ligt op de aanpak van synthetische drugs en hennepteelt.

Cybercrime

Intensivering van de bestrijding van cybercrime leidt tot een forse toename van het aantal onderzoeken, van 200 in 2015 naar 360 in 2018. Daarvoor zal ook de samenwerking met de banken een impuls krijgen. Naar verwachting treden volgend jaar ruimere bevoegdheden voor politie en openbaar ministerie in werking om computercriminaliteit beter te kunnen opsporen.

Fraude

Minister Opstelten wil in 2015 signalen over fraude en misbruik sneller oppakken en nieuwe en bestaande regels steviger toetsen op fraudebestendigheid. Knelpunten in de gegevensuitwisseling worden zo veel mogelijk weggenomen om de informatiepositie van verschillende overheidsdiensten te verbeteren. Op steeds meer parketten zullen georganiseerde spreekuren en themazittingen faillissementsfraude worden gehouden om de opsporingspraktijk te ondersteunen.

De bestrijding van high impact crimes zoals woninginbraken, straatroven en overvallen wordt onverminderd voortgezet. Het streven is het aantal straatroven en overvallen in 2015 terug te brengen tot respectievelijk 6723 en 1648; in 2012 was dat nog 7.977, respectievelijk 1982. Het aantal woninginbraken moet worden teruggebracht tot 61.000 in 2018, tegenover circa 91.000 in 2012.

De opsporing en vervolging van kinderporno en kindersekstoerisme krijgt in 2015 meer aandacht, waarbij de focus meer op complexe zaken komt te liggen.

Het afpakken van crimineel vermogen wordt standaard onderdeel van elke strafzaak. Het streven is criminelen vanaf 2016 voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro te plukken.

Nationale Veiligheid

Het actieprogramma ‘Integrale aanpak Jihadisme’ wordt in 2015 voortvarend uitgevoerd. Het plan bevat onder meer maatregelen om ronselaars en haatpredikers een halt toe te roepen, evenals het tegengaan van de online verspreiding van jihadistische propaganda en een periodieke meldplicht of een contactverbod om verdere radicalisering en rekrutering te voorkomen.

Op het terrein van cybersecurity staat er in 2015 veel te gebeuren. Verdere samenwerking met private vitale organisaties, om de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen te verbeteren. Meer uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie. Ook zullen overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk een cybersecurityplatform lanceren.

Versterking rechtsstaat

De Versterking van de Prestaties van de Strafrechtketen (VPS), inclusief de Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), blijft een prioriteit. Openbaar ministerie en politie werken verder aan de verbetering van het aangifteproces. De afhandeling van veelvoorkomende criminaliteit krijgt volgend jaar een stevige impuls door de landelijke invoering van de ZSM-werkwijze.

Vanaf 1 januari 2015 is Slachtofferhulp Nederland aangesloten op de tien ZSM-locaties om slachtoffers bij te staan. Hierdoor kunnen maar liefst 100.000 slachtoffers per jaar worden bereikt. Ook start het Administratie- en Informatiecentrum Executie (AICE) bij het CJIB met de doorgifte van informatie naar politie, DJI en reclasseringsorganisaties (3RO) om de executietaken nog sneller en beter uit te voeren. Het streven is alle ketenpartners met ingang van 2016 digitaal met elkaar te laten communiceren.

Civielrechtelijke procedures worden in het kader van het programma Kwaliteit en innovatie rechtspraak (KEI) vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Volgend jaar is voor alle rechtzoekenden e-kanton beschikbaar. Daarnaast gaan op 1 januari 2015 de eerste maatregelen in om het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te vernieuwen. Staatssecretaris Teeven zal daarna ook een nadere uitwerking van het stelsel in de vorm van wetgeving naar de Tweede Kamer sturen.

Nationale politie

Op 1 januari 2015 gaan de “robuuste” basisteams en de districtsrecherche van start, wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Eind 2015 moet de hele politieorganisatie zijn ingericht volgens het Inrichtingsplan Nationale Politie. Dat geldt ook voor de bedrijfsvoering, die vanuit het politiedienstencentrum (PDC) centraal wordt aangestuurd. Volgend jaar wordt ook verder gewerkt aan de structurele vernieuwing en het toekomstbestendig maken van de politie-ICT. Uitvoering van het actieprogramma “Minder regels, meer op straat” moet ertoe leiden dat de politie beter gaat presteren. De nationale politie krijgt het beheer over de Politieacademie.

Slachtoffer centraal

Het actieprogramma ‘Integrale aanpak Jihadisme’ wordt in 2015 voortvarend uitgevoerd. Het plan bevat onder meer maatregelen om ronselaars en haatpredikers een halt toe te roepen, evenals het tegengaan van de online verspreiding van jihadistische propaganda en een periodieke meldplicht of een contactverbod om verdere radicalisering en rekrutering te voorkomen.

Op het terrein van cybersecurity staat er in 2015 veel te gebeuren. Verdere samenwerking met private vitale organisaties, om de detectiecapaciteit voor digitale dreigingen te verbeteren. Meer uitwisseling van kennis en expertise en vergroten van de ICT-weerbaarheid van organisaties. Dit laatste gebeurt aan de hand van de Nationale Cyber Security Strategie. Ook zullen overheid, bedrijfsleven en wetenschap gezamenlijk een cybersecurityplatform lanceren.

Immigratie en asiel

Vanaf het voorjaar van 2014 is de asielinstroom sterker toegenomen dan verwacht, mede door toedoen van mensensmokkelaars. Staatssecretaris Teeven heeft daar maatregelen tegen genomen, waarbij stevig toezicht en handhaving hand in hand gaan met een zorgvuldig asielbeleid. Desondanks blijft de druk op de opvangcapaciteit hoog. Naar verwachting zal het COA in 2015 opvang bieden aan (gemiddeld) 25.000 asielzoekers.

Komend jaar wordt Europese wetgeving ingevoerd voor de vorming van een Gemeenschappelijk Europees Asiel Stelsel. De Nederlandse procedure zal op onderdelen moeten worden aangepast.

Verbetering van de samenwerking in en sturing van de vreemdelingenketen blijft ook in 2015 hoog op de agenda staan, bijvoorbeeld door digitale uitwisseling van documenten. De aanpak van criminele en overlastgevende illegale vreemdelingen en toelatingsgerichte fraude, zoals schijnhuwelijken blijft een speerpunt in het beleid. Ook verbetert de staatssecretaris de medische zorg voor vreemdelingen, bijvoorbeeld door betere informatie-uitwisseling.

In 2015 is de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel Terugkeer en Bewaring voorzien. Vreemdelingen in vreemdelingenbewaring of grensdetentie komen straks te vallen onder een bestuursrechtelijk regime. Ter beschikking zijn voor de uitzetting staat daarbij voorop. Doel is de terugkeer van uitgeprocedeerde vreemdelingen bevorderen.

Kansspelen

Nog deze kabinetsperiode kunnen minimaal 80% van de online spelers veilig en verantwoord spelen bij een aanbieder met een vergunning. Ook wordt de verkoop (onder voorwaarden) van Holland Casino in 2017 voorbereid. Bovendien krijgen nieuwe aanbieders toegang tot de kansspelenmarkt. Verder wordt een herziening van het Speelautomatenbesluit aan het parlement voorgelegd en de aanpassing van het vergunningenstelsel loterijen voorbereid.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^