'Opsporing naar hoger plan'

Onze samenleving verandert en dus verandert de politie mee. In de toekomstvisie voor de opsporing is meer aandacht voor nieuwe ontwikkelingen, zoals internationalisering, digitalisering en big data. Daarnaast worden de regioburgemeesters eerder betrokken bij het maken van beleid.

Dat blijkt uit de begroting voor het jaar 2017 van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Om de organisatie van de Nationale Politie verder te ontwikkelen en om de politie in staat te stellen de prestaties te kunnen leveren zoals die zijn vastgelegd in het Inrichtingsplan en deHerijkingsnota, krijgt de politie er in 2017 221 miljoen euro bij - en vergelijkbare bedragen in de daaropvolgende jaren.

Het komend jaar gaat VenJ hard aan de slag om de kwaliteit van opsporing fundamenteel te verbeteren. Dit gebeurt onder meer door de intake en screening bij de aangifte te verbeteren. De parate kennis van politiemedewerkers en de kwaliteit van de processen-verbaal gaan omhoog. Dit verhoogt de kans dat misdadigers hun straf krijgen. 

Ook wordt de opsporing future-proof gemaakt. In 2017 worden meer hoogopgeleide specialisten aangenomen, mede ter vervanging van de grote uitstroom in de recherche. Een steeds groter deel van het leven van mensen speelt zich online af en daarom moet de politie haar aandacht vaker richten op forensische opsporing in de digitale wereld. Een expertgroep heeft aanbevelingen gedaan om ook in de toekomst criminaliteit effectief te kunnen opsporen. Deze zullen in 2016 en 2017 concreet worden ingevuld. Het kabinet investeert vanaf 2017 extra in de aanpak van cybercrime en verstevigt de cybersecurity door de oprichting van het Nationaal Detectie Netwerk.

Daarnaast zet het ministerie nog meer in op samenwerking. Beleids- en beheersvraagstukken die spelen in Den Haag worden al in eerder stadium gedeeld met de regioburgemeesters. Om te komen tot meer en betere samenwerking in het politiedomein worden de regioburgemeesters in een eerder stadium betrokken bij beleidsvorming. Beleid en praktijk sluiten zo nog beter op elkaar aan.

Voor 2017 is verder een bedrag van 16 miljoen euro uitgetrokken, om de extra kosten te dekken die de politie maakt als gevolg van de verhoogde instroom van asielzoekers. Daarbij gaat het onder meer om identificatie van asielzoekers en de inschatting van risico’s, het opsporen van mensensmokkelaars, handhaving van de openbare orde en veiligheid, intensief toezicht op de infrastructuur en knooppunten en extra bewaking en beveiliging van activiteiten van mensen en objecten.

Bron: Rijksoverheid 

 

 

Print Friendly and PDF ^