Onjuiste berichtgeving nav bekendmaking ‘Geen strafrechtelijk onderzoek lek bouwstop Brabant’

De hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant heeft besloten geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het lekken van de bouwstop van varkenshouderijen in Brabant. Dit is gisteren door het Openbaar Ministerie bekend gemaakt. Onjuiste berichtgeving

Uit berichtgeving in de media zou opgemaakt kunnen worden dat het onderzoek zich alléén zou hebben gericht op één van de leden van het presidium. Dit is onjuist. Het is een breed onderzoek naar een complex samenspel van feiten en omstandigheden, waarbij een groot aantal personen was betrokken.

Onderzoek reflectiekamer

Op 13 december 2013 heeft de hoofdofficier van justitie besloten dat er geen verder onderzoek verricht zou worden naar aanleiding van de aangifte ter zake een vermoedelijke schending van het ambts- c.q. beroepsgeheim.

Ná deze beslissing kwamen ogenschijnlijk nieuwe feiten naar voren, welke hebben geleid het besluit te heroverwegen en de zaak voor te leggen aan een reflectiekamer.

Deze reflectiekamer bestond uit een aantal ervaren officieren van justitie en een directielid van de Rijksrecherche.

De reflectiekamer heeft de aangifte, alsmede álle nieuwe feiten bestudeerd.

Naar aanleiding van de bevindingen van de reflectiekamer heeft de hoofdofficier van justitie besloten het besluit van 13 december jongstleden niet te herzien.

Bron: OM

Print Friendly and PDF ^