Nieuwe wetten per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 treedt een aantal nieuwe wetten in werking. Een overzicht van wetten die op 1 januari in werking treden:

Conservatoir beslag

De Staat kan tijdens het opsporingsonderzoek conservatoir beslag leggen op het vermogen van de verdachte van een misdrijf ten gunste van het slachtoffer. Het beslag wordt gelegd als de rechter-commissaris daarvoor toestemming heeft gegeven. In spoedeisende gevallen, zoals bij ontdekking op heterdaad, kan met mondelinge toestemming worden volstaan. Doel van het beslag is namelijk: voorkomen dat de dader zijn vermogen verstopt voordat schadevergoedingsmaatregel onherroepelijk is geworden.

Terugvorderen bonussen mogelijk

Buitensporige bonussen kunnen worden aangepast of teruggevorderd. Dat geldt voor bonussen die achteraf bezien zijn toegekend op basis van onjuiste informatie ('claw back') en voor bonussen waarvan uitkering wegens onredelijkheid en onbillijkheid niet kan worden gerechtvaardigd. De regeling geldt voor bestuurders van alle NV's en van alle financiële ondernemingen, waaronder banken, verzekeraars en beleggingsondernemingen. Voor financiële ondernemingen geldt bovendien dat ook dagelijks beleidsbepalers worden geraakt.

Curatele, beschermingsbewind en mentorschap

Verkwisting of het hebben van problematische schulden wordt een aparte grond voor onderbewindstelling, de zogenaamde ‘schuldenbewinden’. Voortaan kunnen ook zorginstellingen vragen om ondercuratele- of - bewindstelling en kan het college van B&W vragen om instelling van een schuldenbewind. Het schuldenbewind wordt gepubliceerd in het nieuwe curatele- en bewindregister. De rechter beoordeelt de geschiktheid als curator of bewindvoerder. Personen met specifieke conflicterende belangen mogen niet tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd, zoals de Wsnp-bewindvoerder en bestuurders en werknemers van zorginstellingen. Het streven is dat met ingang van 1 april 2014 kwaliteitseisen gaan gelden voor curatoren, bewindvoerders en mentoren met drie of meer personen onder hun hoede. Die eisen betreffen onder meer de omgang met de betrokkene, de bedrijfsvoering en de opleiding. Voordat een bewindvoerder kan worden benoemd, moet hij een verklaring overleggen dat hij aan de gestelde eisen voldoet, en een verslag van de accountant over de bedrijfsvoeringeisen, en een verklaring over de jaarcijfers.

Herschikking asielgronden

De eerste onderdelen van het wetsvoorstel herschikking asielgronden, het Besluit stroomlijning toelatingsprocedures en het Besluit aanpassing vergoeding vervolgaanvragen vreemdelingen treden in werking. Spoedig daarna volgt de volledige implementatie. Deze aanpassingen leiden onder meer tot een snellere (maar zorgvuldige) wijze van afdoening van asielvervolgaanvragen en humanitair-reguliere (vervolg)aanvragen en beogen doorprocederen te beperken door de humanitaire verblijfsgronden mee te toetsen bij de afwijzing van een eerste asielaanvraag of humanitair-reguliere aanvraag. De vergoedingen voor verleende rechtsbijstand worden zodanig aangepast dat na de behandeling van de eerste aanvraag prikkels voor nieuwe procedures worden weggenomen.

Verder wordt de Dublinverordening van toepassing en treden ook de wet en het besluit die de noodzakelijke aanpassingen bevatten voor uitvoering van de verordening in werking. De verordening zorgt ervoor dat er telkens één staat binnen Europa verantwoordelijk is voor behandeling van asielverzoeken. De verordening beoogt de overdracht van asielzoekers binnen Europa met meer waarborgen te omkleden en efficiënter in te richten. De wet bevat onder meer een nieuw kader voor inbewaringstelling van Dublinclaimanten. Onder de nieuwe wetgeving zal er sprake moeten zijn van een significant risico op onderduiken voordat een Dublinclaimant in bewaring kan worden gesteld.

Thuiskopie

De thuiskopieheffingen gaan niet omhoog. De huidige, tijdelijke regeling wordt op 1 januari 2014 met twee jaar verlengd. Dit betekent een heffing van maximaal 5 euro op smartphones, telefoons met mp-3 spelers, tablets, hdd recorders en settopboxen. Audio-/videospelers houden een heffing van maximaal 2 euro. Voor pc’s en laptops blijft een vast bedrag van 5 euro gelden, voor externe hdd-drives is dat 1 euro. Bij de aanschaf van een cd-rom of dvd geldt het laagste tarief: 3 eurocent.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^