Nieuwe strafbaarstelling acquisitiefraude: onachtzame ondernemers beter beschermen via het civiele recht?

Sinds 1 juli 2016 kent het Wetboek van Strafrecht een strafbaarstelling die gericht is tegen het verschijnsel acquisitiefraude (art. 326d Sr). Het gaat hier om een specifieke vorm van financieel-economische criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen in het handelsverkeer. In artikel 326d Sr wordt straf bedreigd tegen degene die, met het oogmerk zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, enige bedrieglijke handeling pleegt tot misleiding, teneinde een ander (een ondernemer) te bewegen tot het doen van een betaling.

Het essentiële delictsbestanddeel is hier de bedrieglijke handeling, gericht op misleiding.De strafrechter zou bedrieglijk moeten vinden wat in het civiele recht als misleidend geldt. En volgens het verruimde artikel 6:194 BW kan onduidelijke, dubbelzinnige of te late informatieverstrekking al misleidend zijn. Bij die wetsuitleg zou het strafrecht wel erg royaal worden opgerekt. Acquisitiefraude is ergerlijk, maar het is beter onachtzame ondernemers te beschermen via het civiele recht.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^