Nieuwe Leidraad witwasbestrijding en anti-terrorismefinanciering

In februari 2011 is op aanbeveling van het IMF een eerste Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) opgesteld om de private sector te ondersteunen bij de uitvoering van taken op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering. Inmiddels heeft de wet- en regelgeving op dit terrein zich verder ontwikkeld. Dit is aanleiding geweest om de Leidraad te actualiseren.

De Leidraad heeft betrekking op de algemene aspecten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en moet gelezen worden in samenhang met de specifieke leidraden die door de verschillende betrokken toezichthouders zijn gepubliceerd.

De Leidraad is geen juridisch bindend document, maar beoogt een handreiking te geven aan instellingen om wettelijke verplichtingen in het kader van witwasbestrijding en het tegengaan van terrorismefinanciering in de praktijk te kunnen toepassen en om daartoe interne procedures te ontwikkelen. Dit document verduidelijkt daarom de verschillende verplichtingen uit de WWFT en de Sanctiewet 1977.

Print Friendly and PDF ^