Nadere uitwerking regels voor Brzo-bedrijven

Sinds 8 juli 2015 is het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) van kracht. De Regeling risico’s zware ongevallen (Rrzo) geldt sinds 4 maart 2016. Hiermee implementeert Nederland de Europese eisen die zijn opgenomen in de SEVESO III richtlijn. Voor de werkingssfeer van het Brzo2015 gelden de drempelwaarden voor bedrijven die activiteiten doen met bepaalde categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels en met stoffen die met naam genoemd zijn (Bijlage I, deel 1 en 2 van Seveso III). De inwerkingtreding van het Brzo 2015 en de wijzigingen in de indeling van gevaarlijke stoffen en mengsels door de CLP-verordening, hebben consequenties voor bedrijven waarop Brzo 2015 van toepassing is.

 

Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^