Modernisering Wetboek van Strafvordering: consequenties voor de verdediging

In 2015 werd door de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid de (definitieve) aanzet gegeven voor het ontwerpen van een gemoderniseerd Wetboek van Strafvordering. Daartoe zagen in 2017 de ontwerp teksten voor de Boeken 1 t/m 6 het licht. In de concept Memorie van Toelichting (MvT) bij (met name) het ontwerp voor Boek 1 wordt verwezen naar verschillende ontwikkelingen die een ingrijpende modernisering van het wetboek rechtvaardigen. Eén van die ontwikkelingen is dat de rechten en vrijheden van de verdachte en andere procesdeelnemers een belangrijkere plaats in het strafproces zijn gaan innemen. Dat brengt naar het oordeel van de (ontwerp-)wetgever ook een andere rol voor de verdediging in strafzaken met zich. In het beoogde nieuwe wetboek wordt de verdediging niet langer gekoppeld aan de inschakeling van de rechter, maar aan de uitoefening van opsporingsbevoegdheden. Aldus komt een grotere nadruk te liggen op het vooronderzoek met het oog op een goed verloop van de zitting. De stijl van procederen (in het vooronderzoek) krijgt daarmee naar het oordeel van de (ontwerp-) wetgever meer contradictoire elementen. Deze wijzigingen in de procesvoering (in het vooronderzoek) werken door in de fase van de zitting in eerste aanleg en in hoger beroep.


Het is deze (grotere) nadruk op het contradictoire karakter van het strafproces en hetgeen in het kader van een goede taakververvulling door de verdediging van de verdediging wordt verwacht, dat het aangrijpingspunt vormt voor het onderhavige onderzoek.Centrale vraag van het onderhavige onderzoek is – kort gezegd – wat het beoogde nieuwe wetboek van de verdediging verwacht en de verdediging aan instrumentarium biedt om die verwachting en de daarop gebaseerde verantwoordelijkheid gestalte te (kunnen) geven. De vraag is voorts in welke mate het in de moderniseringsvoorstellen voorgestelde strafprocessuele model voor het bereiken van een juiste toepassing van het materiële strafrecht afhankelijk is van de wijze waarop de verdediging (al dan niet) inhoud geeft aan haar contradictoire rol: wat betekent die afhankelijkheid in termen van randvoorwaarden en instrumenten die nodig zijn om aan die rol en verantwoordelijkheid (adequaat) uitdrukking te geven?

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^