Marktmisbruik: EU stelt strafrechtelijke sancties vast om marktintegriteit te verdedigen

De Raad voor de Europese Unie heeft vandaag het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over marktmisbruik en haar voorstel voor een richtlijn over strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik formeel goedgekeurd. Dit volgt op de stemmingen in de plenaire vergadering van het Europees Parlement waarmee de verordening en de richtlijn werden gesteund van respectievelijk 10 september 2013 en 4 februari 2014.

Vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie, en commissaris voor Interne Markt en Diensten, Michel Barnier, verklaarden: "De goedkeuring van vandaag is een krachtige zero tolerance-waarschuwing voor diegenen die zich schuldig maken handel met voorkennis en marktmanipulatie. Dit toont aan dat Europa vastbesloten is om de integriteit van zijn financiële markten te beschermen en criminelen die geld willen verdienen door opzettelijk informatie te manipuleren, af te schrikken. Administratieve autoriteiten zullen voortaan meer bevoegdheden hebben om marktmisbruik te onderzoeken en boetes op te leggen die miljoenen euro kunnen bedragen, terwijl degenen die schuldig worden bevonden aan marktmisbruik, zullen worden afgeschrikt door het vooruitzicht van een gevangenisstraf in de hele Unie. De tijd is gekomen om nu de wetgeving in de praktijk om te zetten: de lidstaten zouden deze nieuwe regels snel ten uitvoer moeten leggen zodat de criminelen zich nergens in Europa nog kunnen verstoppen."

Volgende stappen: Na de ondertekening van de verordening en de richtlijn door de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad en de bekendmaking ervan in het Publicatieblad, naar verwachting aankomende juni, zal de Commissie over een periode van 24 maanden beschikken om uitvoeringsmaatregelen voor de verordening vast te stellen en zullen de lidstaten over die periode beschikken om de richtlijn in nationaal recht om te zetten.

De goedkeuring van de verordening betekent dat:

  • de bestaande regels inzake marktmisbruik worden uitgebreid tot misbruik van de elektronische handelsplatforms, die de afgelopen jaren snel in aantal zijn toegenomen;
  • via hoogfrequente handel uitgevoerde misbruikstrategieën duidelijk verboden zijn;
  • degenen die benchmarks zoals LIBOR manipuleren, zich schuldig maken aan marktmisbruik en aan hoge boetes worden onderworpen;
  • marktmisbruik dat zowel op grondstoffenmarkten als op aanverwante derivatenmarkten plaatsvindt, verboden is en de samenwerking tussen de voor het toezicht op de financiële en de grondstoffenmarkten verantwoordelijke autoriteiten wordt versterkt;
  • het afschrikkend effect van de wetgeving veel groter zal zijn dan nu, met de mogelijkheid van geldboetes van ten minste het drievoudige van de door marktmisbruik verkregen winst, of ten minste 15 % van de omzet van ondernemingen. De lidstaten kunnen beslissen om verder te gaan dan dit minimum.

De goedkeuring van de richtlijn betekent dat:

  • er voor de hele EU geldende definities komen van misdrijven van marktmisbruik, zoals handel met voorkennis, onwettige openbaarmaking van informatie en marktmanipulatie;
  • er gemeenschappelijke strafrechtelijke sancties komen, zoals boetes en vrijheidsstraffen van minstens vier jaar voor handel met voorkennis en marktmanipulatie en twee jaar voor onwettige openbaarmaking van interne informatie;
  • rechtspersonen (bedrijven) aansprakelijk worden gesteld voor marktmisbruik;
  • de lidstaten hun rechtsmacht moeten vestigen voor deze strafbare feiten als die op hun grondgebied plaatsvinden of als de dader een staatsburger is;
  • de lidstaten ervoor moeten zorgen dat justitie en politie voldoende zijn opgeleid om deze zeer complexe zaken te behandelen.

Voor meer informatie:

 

Print Friendly and PDF ^