Mandaatbesluit beheer openbaar ministerie 2012

In werking getreden op 14 augustus 2012.
Terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2012.

Regeling van 3 augustus 2012, houdende verlening van ondermandaat en het doorgegeven van volmacht en machtiging ten aanzien van beheeraangelegenheden op het terrein van het openbaar ministerie aan het College van procureurs-generaal

Print Friendly and PDF ^