'Leuker kunnen ze het niet maken, wel steeds makkelijker…'

Onlangs stelde het Landelijk Overleg van Voorzitters van de Strafsectoren (LOVS) de handreiking beklag beschikbaar op rechtspraak.nl. Deze handreiking is opgesteld naar aanleiding van de overzichtsbeschikking van de Hoge Raad van 28 september 2010. De Hoge Raad heeft deze beschikking afgegeven omdat is gebleken dat in een aantal opzichten in de praktijk onvoldoende duidelijkheid bestaat over de beoordeling van de klaagschriftprocedure ex artikel 552a Sv tegen in beslag genomen voorwerpen op grond van artikel 94, dan wel 94a Sv. In dit standaardarrest benadrukt de Hoge Raad het summiere karakter van de procedure en stelt dat:

‘van de rechter niet gevergd kan worden ten gronde in de mogelijke uitkomst van een nog te voeren hoofdzaak of ontnemingsprocedure te treden. Daarvoor is in de beklagprocedure geen plaats, omdat ten tijde van een dergelijke procedure veelal het dossier zoals dat uiteindelijk aan de zittingsrechter in de hoofd- of ontnemingszaak zal worden voorgelegd, nog niet compleet is en omdat voorkomen moet worden dat de beklagrechter vooruitloopt op het inde hoofd- of de ontnemingszaak te geven oordeel’

Eerder is door Boezelman en De Boer beargumenteerd waarom in hun optiek de marginale toetsing van de beklagprocedure in strijd is met de onschuldpresumptie. In hun recente bijdrage wordt nagegaan of de ‘handreiking beklag’ nieuwe inzichten geeft.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^