Lancering Landelijke Handhavingstrategie 2014

In 2014 willen alle bevoegde overheden en handhavinginstanties in Nederland een uniforme handhavingstrategie hanteren.

In de Landelijke Handhavingstrategie zullen het bestuurs- en strafrecht  met elkaar verbonden zijn. Voorts zal de Landelijke Handhavingstrategie instrumenten bevatten voor eenduidig bestuursrechtelijk optreden: de beoordelingen van inspecteurs bij bevindingen wordt landelijk gelijkgetrokken.

Het opstellen van de Landelijke Handhavingstrategie komt voort uit de behoefte van de betrokken instanties om eenduidig handhavend op te treden en de afstemming van bestuurs- en strafrecht te optimaliseren. Dit uit het oogpunt van rechtsgelijkheid, het creëren van een ‘gelijk speelveld’ voor bedrijven en het respecteren van het rechtsgevoel in de maatschappij.

Consultatieronde

Een stuurgroep en projectgroep met vertegenwoordigers van alle handhavingsinstanties in Nederland hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een conceptversie van de Landelijke Handhavingstrategie. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad, het hoogste orgaan van de nieuwe overlegstructuur voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, heeft er op 11 december 2013 mee ingestemd dat deze conceptversie in het eerste kwartaal van 2014 wordt voorgelegd voor consultatie en besluitvorming binnen de betrokken partijen IPO, VNG, UvW, IenM/ILT, SZW en OM. Na verwerking van de consultatieresultaten stelt het Bestuurlijk Omgevingsberaad de Landelijke Handhavingstrategie naar verwachting in mei 2014 vast, inclusief een implementatieplan. Aansluitend start de implementatie.

Een communicatieteam met medewerkers van de diverse projectpartners werkt aan een integrale communicatieaanpak rond de consultatie en invoering van de strategie.

LHS-webpagina’s

Vanaf week 2 – 2014, is de huidige versie van de Landelijke Handhavingstrategie te downloaden via de LHS-webpagina’s die onderdeel uitmaken van www.infomil.nl (Rijkswaterstaat Leefomgeving). Daar zullen ook een introductietekst en een overzicht van Q&A zijn terug te vinden. In het eerste kwartaal van 2014 zullen ingediende vragen ook via deze omgeving worden beantwoord.

Medio 2014

De invoering van de Landelijke Handhavingstrategie kost tijd. Na de beoogde vaststelling in mei 2014 is gedurende de implementatie uitwisseling van kennis, leerervaringen en ‘beste praktijken’ nodig om de papieren strategie levend te krijgen. Het implementatieplan zal daarin voorzien. Na publicatie zal iedereen zo snel mogelijk volgens de Landelijke Handhavingstrategie werken.

De komende maanden wordt u op de hoogte van de voortgang van dit project gehouden, te beginnen met het verloop en de resultaten van de consultatie en besluitvorming binnen de betrokken partijen in het eerste kwartaal van 2014.

Print Friendly and PDF ^