Kamerstukken: Nota van wijziging Wijzigingswet financiële markten 2013

Deze nota van wijziging bevat een aantal technische wijzigingen. Hieronder een greep uit de wijzigingen:

  • De aanvankelijk voorgestelde wijzigingen van artikel 3:191 Wft zijn overbodig geworden door de inwerkingtreding van de Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen.
  • De Wet bekostiging financieel toezicht is reeds tot stand gekomen. De aanhef van artikel II is in verband hiermee aangepast.
  • De Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen is reeds tot stand gekomen en in werking getreden (Stb. 2012, 265). Onderdeel E van artikel III is in verband hiermee aangepast.
  • De Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen is reeds tot stand gekomen en in werking getreden. Artikel VI is in verband hiermee aangepast.
  • De Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen is reeds tot stand gekomen en in werking getreden. Artikel VII is in verband hiermee aangepast.
  • Bij de voorbereiding van het wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Kamerstukken 32 450) is over het hoofd gezien dat artikel 1:3a Wft ook zou worden gewijzigd bij de inmiddels in werking getreden Wijzigingswet financiële markten 2012. Bij inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zou laatstbedoelde wijziging weer ongedaan worden gemaakt. Met het oog hierop wordt door artikel VIID een derde lid aan artikel 1:3a Wft toegevoegd, waarin de benodigde aansluiting bij de nieuwe Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak in bijlage 2 van de Algemene wet bestuursrecht wordt geregeld. De in Deel B, artikel XLIX, onderdeel 1, van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht voorziene wijziging van artikel 1:3a zal vervolgens bij inwerkingtreding van die wet worden uitgezonderd.
  • Artikel VIIE, ten slotte, bevat een samenloopbepaling in verband met het wetsvoorstel voor de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. De instelling van de Autoriteit Consument en Markt heeft tot gevolg dat in het nieuwe derde lid van artikel 1:3a Wft "Nederlandse Mededingingsautoriteit" op enig moment zal moeten worden vervangen door "Autoriteit Consument en Markt". Dat kan, afhankelijk van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt, zowel voor als na de inwerkingtreding van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht zijn. Het nieuwe artikel VIIE bevat voor beide scenario's een voorziening.
Print Friendly and PDF ^