Kamerstukken: Nota van wijziging AIFM

Abusievelijk werd in het zevende en negende lid van artikel 2:67b van de Wft verwezen naar het derde lid. In deze leden moet echter worden verwezen naar het vierde lid, waarin is bepaald dat de Autoriteit Financiële Markten geheel, of gedeeltelijk ontheffing kan verlenen van het ingevolge artikel 2:67 bepaalde. Nagelaten was om de vrijstelling in artikel 2:74, eerste lid, van de Wft aan te passen aan het nieuwe artikel 2:66a, eerste en tweede lid, van de wet. Dit wordt met deze wijziging hersteld. Artikel 2:66a vormt de implementatie van artikel 3 van de richtlijn. Hierin is geregeld dat een verlicht regime op beheerders van toepassing is, wanneer de rechten van deelneming worden aangeboden aan professionele beleggers. Ook is een verlicht regime van toepassing bij het aanbieden van rechten van deelneming aan niet-professionele beleggers, voor zover de rechten worden aangeboden aan minder dan honderdvijftig personen, de rechten kunnen worden verworven voor een tegenwaarde van tenminste € 100.000, of de rechten een nominale waarde per recht hebben van tenminste € 100.000. Omdat de betreffende drempels reeds zijn opgenomen in artikel 2:66a, kunnen de in artikel 2:74, eerste lid, opgenomen beperkingen worden geschrapt.

Artikel 40, elfde, twaalfde en dertiende lid, van de richtlijn bepaalt dat de Europese Commissie uitvoeringsmaatregelen kan treffen en normen kan stellen ten aanzien van samenwerkingsovereenkomsten tussen toezichthoudende instanties. Dit geldt ook voor de samenwerkingsovereenkomsten, bedoeld in het voorgestelde artikel 2:121g, eerste lid, onderdeel a, van de wet. Daarom wordt aan artikel 2:121g een nieuw derde lid toegevoegd, op grond waarvan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels kunnen worden gesteld met betrekking tot deze samenwerkingsovereenkomsten.

In het voorgestelde artikel 4:37c, zevende lid, wordt ten onrechte verwezen naar het derde lid, terwijl bedoeld is te verwijzen naar de informatie in het zesde lid.

In het voorgestelde artikel 4:37c, elfde lid, wordt verwezen naar "wijzigingen als bedoeld in het zesde lid". Bedoeld is te verwijzen naar wijzigingen in de informatie, bedoeld in het zesde lid.

In het voorgestelde artikel 4:37p wordt geregeld dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aanvullende regels gesteld kunnen worden, welke gelden voor een beheerder van een beleggingsinstelling die rechten van deelneming aanbiedt aan niet-professionele beleggers. Deze regels gelden alleen voor zover de rechten van deelneming worden aangeboden in Nederland. Dit is verduidelijkt in het artikel.

Klik hier voor de volledige Nota.

Print Friendly and PDF ^