Kamerbrief over situatie bij tankopslagbedrijf Odfjell

Naar aanleiding van het verzoek de Tweede Kamer te informeren over de situatie bij tankopslagbedrijf Odfjell, heeft Mansveld (Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu) de Kamer op 28 januari als volgt bericht:

Rechtszaak

In augustus 2011 is in een korte periode ca. 200 ton butaan ontsnapt. Dit voorval is door Odfjell niet tijdig bij het bevoegd gezag gemeld. Er loopt op dit moment een strafzaak. Op 6 december 2012 is daarvoor een regiezitting geweest.

Daarnaast is de DCMR, namens de provincie Zuid-Holland, ook een bestuursrechtelijk handhavingstraject gestart. In april 2012 is voor de butaangasontsnapping en een ander incident in januari 2012 een last onder dwangsom opgelegd. Daarin is het bedrijf opgelegd dat het pas weer mag butaniseren, nadat onderzocht is hoe het incident heeft kunnen gebeuren en er passende maatregelen zijn uitgevoerd om een nieuwe butaangasontsnapping te voorkomen.

Het incidentonderzoek is inmiddels door Odfjell opgeleverd aan de DCMR. Op dit moment wordt het door het bedrijf voorgestelde maatregelenpakket door de DCMR beoordeeld. Al die tijd mag Odfjell niet butaniseren zodat er geen butaangas kan ontsnappen.

Onderzoeksraad voor de Veiligheid

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet op dit moment onderzoek naar de algehele situatie bij Odfjell, waarbij ook gekeken wordt naar de vergunning- verlening en handhaving. De Onderzoeksraad beoogt het eindrapport voor het zomerreces te publiceren.

Klokkenluiders

Het voorval met de butaangasontsnapping is door een klokkenluider binnen het bedrijf naar buiten gebracht. De regels met betrekking tot klokkenluiden, in relatie tot goed werkgever en –nemerschap, zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. Een zorgvuldig meldende werknemer kan zich, ter bescherming, tegenover de werkgever beroepen op goed werkgeverschap.

Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het bedrijf om te regelen hoe hier vervolgens, op ondernemingsniveau, mee wordt omgegaan. Het is niet bekend of Odfjell hiervoor, in het kader van zelfregulering, een regeling heeft opgesteld. Indien ons rechtstreeks informatie door klokkenluiders wordt aangereikt wordt er zorgvuldig mee omgegaan en wordt deze informatie gecontroleerd op relevantie en juistheid.

In de Arbeidsomstandighedenwet worden de werknemers die een klacht of aangifte doen over zaken die deze wet of onderliggende besluiten (onder andere het Besluit risico’s zware ongevallen 1999) aangaan door die wet beschermd. De Inspectie SZW is verplicht om de identiteit van die werknemers geheim te houden. Daarnaast is het voor klokkenluiders ook mogelijk om anoniem te klagen bij de Inspectie SZW of via Meld Misdaad Anoniem.

Tot slot

Als gevolg van de problemen ten aanzien van ongemelde gasemissies en oude blusleidingen staat het bedrijf onder verscherpt toezicht van de BRZO-toezichthouders Milieudienst DCMR, de Veiligheidsregio Rotterdam en de Inspectie SZW. Mede naar aanleiding daarvan zijn door het bedrijf op 10 januari 2013 processen stil gelegd. Bedrijfsonderdelen worden pas weer opgestart zodra ze aan de milieu- en veiligheidseisen voldoen.

Naar aanleiding van de stroomstoring op 10 januari 2013 heeft het ILT-domein Scheepvaart onlangs een rapportage gemaakt. De conclusie is dat op geen moment de veiligheid in gevaar is geweest vanwege die stroomstoring en dat bij Odfjell is gehandeld conform de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 

Print Friendly and PDF ^