Inwerkingtreding Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken

Per 1 juli 2014 is de Wet herziening regels betreffende extraterritoriale rechtsmacht in strafzaken in werking getreden. Deze wet strekt tot aanpassing van de regeling inzake de uitoefening van extraterritoriale rechtsmacht door Nederland. Het bepaalt de reikwijdte van de mogelijkheden om strafbare feiten die in het buitenland zijn begaan hier in Nederland te vervolgen en te berechten.

De oude wettelijke bepalingen op dit terrein waren tamelijk ondoorzichtig geworden waardoor ook de keuzes en de grondslagen voor de vestiging van rechtsmacht dikwijls niet meer goed tot uitdrukking kwamen. Bovendien was er aanleiding om strafrechtelijk optreden tegen de aantasting van wezenlijke nationale belangen van een steviger grondslag voor de uitoefening van rechtsmacht te voorzien.

Met de wet kunnen ook vreemdelingen, die in Nederland wonen, en in het buitenland een strafbaar feit plegen in Nederland worden vervolgd en berecht. Daarnaast wordt de toegankelijkheid van de rechtsmachtregeling vergroot.

Print Friendly and PDF ^