Inperking bankgeheim EU-lidstaten: Oostenrijk ‘last man standing’?

Begin deze maand kondigden de ministers van Financiën van Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Spanje, in een brief aan de Europese Commissie, een pilot ‘multilateral exchange facility’ aan. Het doel van deze pilot is de mogelijkheden tot automatische uitwisseling van bankgegevens tussen lidstaten uit te breiden. Ook wijzen de ministers in de brief op de wenselijkheid om op Europees niveau de regelgeving ten aanzien van gegevensuitwisseling te verruimen, onder meer door aanpassing van Richtlijn 2003/48/EG van de Raad van 3 juni 2003 betreffende de belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (Spaarrenterichtlijn). Op grond van de huidige richtlijn dienen de lidstaten minstens één keer per jaar gegevens uit te wisselen over rentebetalingen aan personen die niet in de betreffende lidstaat woonachtig zijn, zodat effectieve belastingheffing op deze gelden in de fiscale woonstaat van de betrokkene mogelijk is. De ministers zouden graag zien dat de werkingssfeer van de richtlijn wordt uitgebreid naar alle kapitaalinkomens en zich dus niet langer enkel beperkt tot inkomsten uit spaargelden.

Hoewel veel EU landen meewerken aan de bevordering van gegevensuitwisseling, hanteren Luxemburg en Oostenrijk momenteel nog een strikt bankgeheim en is de Spaarrenterichtlijn tot op heden niet op hen van toepassing. De minister-president van Luxemburg, Jean-Claude Juncker, heeft echter aangegeven dat Luxemburg het bankgeheim zal versoepelen. Juncker heeft op 10 april jl. in een toespraak het parlement laten weten dat Luxemburg, zonder grote schade aan de bankensector, de automatische uitwisseling van informatie per 1 januari 2015 kan introduceren. Onduidelijk is nog wat deze uitwisseling precies inhoudt. Welke bankgegevens zal Luxemburg uitwisselen? Worden er nog voorwaarden verbonden aan de uitwisseling? Juncker heeft al aangegeven dat het plan in ieder geval niet geldt voor ondernemingen met een hoofdkantoor in Luxemburg.

Indien ook Luxemburg (deels) afscheid neemt van het bankgeheim dan verstrekt Oostenrijk als enige EU-land nog geen (bank)gegevens.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^