IGZ publiceert meldingen calamiteiten

Op 16 november heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder het mom 'in openheid leren van meldingen' een overzicht openbaar gemaakt van het aantal meldingen die de inspectie heeft gekregen in 2015 en de eerste helft van 2016. Dit zijn de meldingen van de sector die medisch specialistische zorg biedt, zoals ziekenhuizen, particuliere klinieken, abortusklinieken en revalidatiezorg. Daarnaast heeft de inspectie openbaar gemaakt hoeveel bestuurlijke boetes zij heeft opgelegd in 2015 en eerste helft van 2016. Het is de eerste keer dat de inspectie een overzicht in deze vorm openbaar maakt.

Meldingen

Jaarlijks ontvangt de inspectie ongeveer 10.000 meldingen. Deze meldingen komen van burgers, zorgaanbieders, fabrikanten en andere instanties. Voor de inspectie zijn meldingen een belangrijke bron voor het toezicht. Meldingen kunnen een signaal zijn dat er ergens een risico is voor onveilige zorg. Maar meldingen zijn vooral belangrijk als hulpmiddel voor zorgverleners om te kunnen leren. Want goede zorg geven betekent niet dat er geen fouten worden gemaakt. Goede zorg betekent wel: leren van incidenten om herhaling te voorkomen. Eén van de belangrijkste taken van de inspectie is hierop toezicht houden. Erop toezien dat zorginstellingen willen leren en op een goede manier blijven leren.

Voor de inspectie is het betrekken van de patiënt en familie bij een onderzoek van een ziekenhuis een belangrijk aandachtspunt. Zo worden alle kanten van een incident belicht. Hier kan het ziekenhuis het meest van leren. De inspectie ziet dat dit steeds vaker gebeurt. 

Boetes

In 2015 heeft de inspectie 21 keer een boete opgelegd voor 26 overtredingen van de Wet BIG. Sommige zorgverleners begaan meerdere overtredingen tegelijkertijd. De beide overtredingen worden beboet in één boete. Een voorbeeld hiervan is het onterecht voeren van een titel en uitvoeren van een voorbehouden behandeling.

Vijf personen kregen in 2016 een boete omdat ze ten onrechte een titel voerden. Deze titels waren: verloskundige, psychotherapeut en arts. Eén arts heeft een boete gekregen voor het ten onrechte voeren van een titel van een specialisme.

In 2015 legde de inspectie zestien boetes op aan personen, bedrijven, ziekenhuizen en fabrikanten, omdat ze de Geneesmiddelenwet overtraden. In de eerste helft van het jaar 2016 legde de inspectie vier boetes op omdat de Geneesmiddelenwet werd overtreden. In totaal waren er zes overtredingen.

In 2015 legde de inspectie zes boetes op omdat de Wet medische hulpmiddelen werd overtreden. In de eerste helft van 2016 legde de inspectie acht boetes op omdat de Wet medische hulpmiddelen werd overtreden.

Gunstbetoon is het beïnvloeden van het voorschijven van een geneesmiddel door geld, diensten of goederen aan te bieden. Dit is verboden. In 2016 legde de inspectie één fabrikant hiervoor een boete op.

In 2015 legde de inspectie aan drie adverteerders een boete op. Zij adverteerden voor een buitenlandse website die geneesmiddelen aanbiedt. Deze geneesmiddelen zijn alleen op recept verkrijgbaar en konden via een website in het buitenland besteld worden. In de reclame stond een link naar deze website. Na bestelling schreef een arts, ook in het buitenland gevestigd, een recept uit. Een apotheek ergens in Europa stuurde op basis van dit recept het geneesmiddel op naar de persoon in Nederland die de bestelling deed. De adverteerders kregen een bedrag per bestelling die geplaatst werd via de link op hun website. 

Openbaarmaking

De nieuwe Gezondheidswet, die binnenkort in werking treedt, leidt er toe dat straks ook verdere gegevens over calamiteiten openbaar worden met behoud van de privacy van patiënten en hulpverleners en inachtneming van het beroepsgeheim. De inspectie kan de gegevens begrijpelijk en makkelijker vindbaar presenteren voor patiënten, cliënten, familie, en zorgmedewerkers.

Lees hier het volledige rapport.

Print Friendly and PDF ^