Hoge Raad wil er nog steeds niet aan: de advocaat bij het politieverhoor moet de wetgever maar regelen. Terecht om in individuele casus daarover geen beslissing te nemen?

Een wonderlijk arrest. Na een uitvoerige en gedreven conclusie van A-G Spronken hing hoopvol de vraag in de lucht: zou de Hoge Raad nu eindelijk terugkomen van zijn eerder ingenomen en hardnekkig volgehouden standpunt dat de verdachte niet het recht heeft zich tijdens zijn verhoor door de politie te laten bijstaan door een raadsman (zgn. verhoorbijstand; zie HR 30 juni 2009, NJ 2009/349 m.nt. Schalken)? Het antwoord van de Hoge Raad op die vraag bevreemdt en stelt in elk geval teleur.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^