Hoge Raad staat contractueel doorleggen van bestuurlijke boetes toe

Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat contractuele bepalingen waarbij bestuurlijke boetes, waaronder boetes bij overtredingen van de Wet Arbeid Vreemdelingen (‘Wav’), worden doorgelegd aan de wederpartij toegestaan zijn. Deze bepalingen doen volgens de Hoge Raad geen  onaanvaardbaar afbreuk aan het doel of de strekking van de Wav en de daarin opgenomen bestuursrechtelijke handhaving. Van nietigheid wegens strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden is geen sprake. Wel kan een beroep op het verhaalsbeding in bijzondere omstandigheden  naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar  zijn. In het navolgende wordt nader op deze kwestie ingegaan. Lees verder:

 

Print Friendly and PDF ^