Het verdedigingsbelang: komt er een einde aan getuigenverhoren?

Onlangs wees de Hoge Raad meer dan een handvol arresten over de beoordeling van door de verdediging gedane getuigenverzoeken. Te beginnen met een overzichtsarrest waarin over hetgeen van de verdediging mag worden verwacht ter onderbouwing van het verdedigingsbelang.

Voorzichtig beschouwd lijkt een overweging uit het arrest erop te duiden dat afwijzing van een getuigenverzoek ‘goed denkbaar’ is wanneer de verde- diging verzuimt redenen op te geven waarom een bepaalde getuige dient te worden gehoord ter staving van de betwisting van het tenlastegelegde dan- wel ter toetsing van de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid belastend bewijsmateriaal. De enkele opgave dat een getuige moet worden gehoord teneinde de betrouwbaarheid van die getuige te toetsen, lijkt op grond hier- van in ieder geval niet te dwingen tot toewijzing van het verzoek tot het horen van die getuige vanwege het verdedigingsbelang.

Lees verder:

 

Deze bijdrage op Ivoren Toga is geschreven door Rick Robroek. Rick is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de Rijksuniversiteit Groningen, als stafjurist bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Limburg. Hij doet onderzoek naar de gevolgen van de rechterlijke organisatie op het systeem van strafvordering, is medeoprichter van de blog Ivoren Toga en heeft di- verse publicaties op zijn naam staan, waaronder de boeken “Onbewuste culpa. Een analyse van de ondergrens van strafrechtelijke aansprake- lijkheid” en “Hoofdwegen door het verkeersrecht”.

Op vrijdag 14 november 2014 verzorgt Rick, samen met Jacob de Boer, de Cursus Schuld & Verwijtbaarheid in Straf- en Bestuursrecht. Klik hier voor meer informatie.

Print Friendly and PDF ^