Handleiding nationale toepassing EU-Grondrechtenhandvest

Anders dan internationale grondrechtenverdragen als het EVRM, bevat het EU-Grondrechtenhandvest (GHV) een algemene beperking ten aanzien van de toepasselijkheid op het handelen van lidstaten. De toepassing op nationale wetgevende, beleidsvormende en uitvoerende maatregelen is volgens de bewoording van artikel 51, lid 1 GHV beperkt tot de situaties waarin Lidstaten Unierecht ‘ten uitvoer brengen’. Uit de rechtspraak van het EU-Hof blijkt dat hieraan voldaan is wanneer een nationale regeling of bestuurshandeling binnen het toepassingsbereik van het Unierecht valt. Wanneer een nationale regeling of bestuurshandeling niet binnen het toepassingsbereik valt, is inhoudelijke toetsing aan het GHV niet nood- zakelijk en niet opportuun.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^