'Geen faillissement, toch straf!'

In het kader van de herijking van het faillissementsrecht heeft Minister Opstelten een wetsvoorstel herziening strafbaarstelling faillissementsfraude voor advies naar diverse instanties gestuurd. De huidige bepalingen inzake faillissementsfraude – eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk – zijn volgens de Memorie van Toelichting (MvT) te karakteriseren als complex en op punten verouderd. Modernisering van deze bepalingen is derhalve noodzakelijk. Daarnaast acht het kabinet een aanvulling van het wettelijk instrumentarium wenselijk en noodzakelijk om de mogelijkheden om – zowel in het geval van een faillissement als daarbuiten – strafrechtelijk op te treden tegen frauduleus of bewust onbehoorlijk ondernemerschap te vergroten.

Twee voorgestelde wijzigingen springen meteen in het oog. Allereerst de aanvulling van het huidige artikel 347 Sr waarin het handelen van een bestuurder of commissaris van een rechtspersoon in strijd met de statuten of regelementen waardoor de rechtspersoon ernstig nadeel ondervindt, strafbaar is gesteld. Een tweede in het oog springend voorstel is het zelfstandig strafbaar stellen van het niet-voeren van een administratie, zonder dat het noodzakelijk is dat een faillissement wordt uitgesproken.

Lees verder:

 

Meer weten over de overige ontwikkelingen rondom (de aanpak van) faillissementsfraude? Kom dan op 3 oktober naar de cursus Faillissementsfraude in het centrum van Den Haag.

Ga voor meer informatie naar  www.bijzonderstrafrechtacademie.nl of klik hier.

 

 

Print Friendly and PDF ^