Gedragsregels accountants bij niet-naleving wet- en regelgeving (NOCLAR) per 1 januari 2019

Accountants kijken niet weg! Met deze slogan introduceerde de NBA begin 2018 de te consulteren Nadere voorschriften NOCLAR. Nieuwe nadere voorschriften die aangeven wat er van alle accountants verwacht wordt en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de eigen organisatie of door een cliënt. NOCLAR staat in dit geval voor Non-Compliance with Laws and Regulations.

Na goedkeuring door het bestuur en de Minister van Financiën is de NV NOCLAR op 4 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. Hiermee zijn de Nadere voorschriften NOCLAR definitief. Op 1 januari 2019 treedt de NV NOCLAR in werking.

Wat is NOCLAR?

NOCLAR staat voor Non Compliance with Law and Regulations ofwel het niet naleven van wet- en regelgeving. Het geeft aan wat van accountants wordt verwacht en hoe zij moeten handelen als regels niet worden nageleefd door de cliënt of binnen de eigen organisatie. Is het nieuw? Ja en nee. De NV NOCLAR werkt uit wat als principe al in de VGBA werd genoemd. Ook nu dient u volgens de VGBA al actie te ondernemen als u een overtreding van regelgeving constateert. Zie ook de transponeringstabel NOCLAR.

Op wie van toepassing?

De NV NOCLAR geldt voor alle accountants, maar de impact ervan hangt af van wat u doet. Zo maakt het bijvoorbeeld uit of u betrokken bent bij wettelijke controles of een samenstelopdracht of een adviesopdracht uitvoert. Als het gaat om NOCLAR in uw eigen organisatie maakt het uit of u werkzaam bent in een seniorpositie of niet. Ter verduidelijking hebben we dit met kleuren aangegeven in de leeswijzer NV NOCLAR.

Hoe of wat?

De NBA heeft vier stappenplannen gepubliceerd. Deze geven aan welke stappen accountants moeten zetten wanneer zij aanlopen tegen een overtreding van de regelgeving. 

Waarom NV-NOCLAR?

Op het gebied van fraude en onrechtmatigheid verwacht de maatschappij een duidelijke rol van de accountant. De NV NOCLAR geven duidelijk aan wat er van accountants verwacht mag worden en biedt accountants en maatschappij meer houvast. De Nederlandse NOCLAR-regelgeving is een doorvertaling van de in juli 2016 door IFAC vastgestelde IESBA Non-compliance with law and regulations (NOCLAR). Door het IFAC-lidmaatschap heeft de NBA zich verplicht om deze internationale standaard te implementeren in Nederland.

Stappenplannen

Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitief maken van de stappenplannen. 

  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving cliënt (controle-opdrachten); publicatie binnenkort.

  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving cliënt (overige opdrachten); publicatie binnenkort.

  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving in eigen organisatie (seniorpositie); publicatie binnenkort.

  • Stappenplan voor de accountant bij niet-naleving in eigen organisatie (geen seniorpositie); publicatie binnenkort.

Documenten:

Print Friendly and PDF ^