Fraudebestendigheid en solide inkomsten centraal in pakket Belastingplan 2014

Het pakket Belastingplan 2014 staat voor een groot deel in het teken van het uitvoering geven aan diverse fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. De maatregelen hebben als doel het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Naast een solide belastingopbrengst krijgt een ander speerpunt uit de fiscale agenda van staatssecretaris Weekers, een fraudebestendig belastingstelsel, gestalte in het pakket Belastingplan 2014 door diverse maatregelen rond de aanpak van fraude. Ten slotte passen de belastingplannen waar mogelijk ook in het streven naar een eenvoudiger belastingstelsel.

Fraudebestendigheid

In de brief van 10 mei 2013 heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen het wil nemen bij de aanpak van fraude met toeslagen. De maatregelen in het vandaag gepresenteerde wetsvoorstel bevatten middelen om de nu bekende fraudes effectief te bestrijden. Weekers: ‘Fraude gaat ten koste van de belastingmoraal van de goedwillende mensen en leidt terecht tot  verontwaardiging in de samenleving. Daarom zit in het pakket Belastingplan 2014 een wetsvoorstel dat effectieve handvatten biedt om de nu bekende fraudes daadkrachtig te bestrijden. Verder heeft het voorkomen en opsporen van nieuwe fraudegevallen veel prioriteit binnen de Belastingdienst.’

Om te voorkomen dat toeslagen ten onrechte worden uitbetaald en niet terug te halen zijn, krijgt de Belastingdienst ruimere bevoegdheden om aanvragen strenger te controleren. Zo kan de dienst besluiten aanvragen niet in behandeling te nemen of lopende betalingen te stoppen. Als iemand die een voorschot aanvraagt onbekend is bij de Belastingdienst komt hij pas in aanmerking voor een voorschot op een toeslag als hij zich gemeld heeft op het Belastingkantoor met bewijzen. Pas als zo is vastgesteld dat de nieuwe aanvrager daadwerkelijk recht heeft op de toeslag, zal de Belastingdienst een voorschot verlenen. Om dit mogelijk te maken wordt de beslistermijn voor de verlening van een voorschot verlengd van 8 naar 13 weken, met de mogelijkheid om die termijn nog eens met maximaal 13 weken te verlengen. Het overgrote deel van de aanvragers, waarbij geen sprake is van een verhoogd frauderisico, zal echter geen gevolgen ondervinden van de strengere controles.

Ook een aanvrager die in de afgelopen vijf jaar een boete van de Belastingdienst heeft gekregen of strafrechtelijk veroordeeld is vanwege een belastingmisdrijf, komt niet langer in aanmerking voor een voorschot op de toeslag. In die gevallen zal de toeslag alleen worden uitbetaald op basis van de definitieve toekenning, wanneer daar recht op bestaat.

Nieuw is verder dat mensen die opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekken bij het aanvragen van een voorlopige teruggaaf, een boete kunnen krijgen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een belastingplichtige die hypotheekrente claimt terwijl hij geen eigen woning heeft. Een boete kan alleen worden opgelegd als de belastingplichtige zelf het initiatief neemt tot een voorlopige aanslag of tot een herziening. Alleen mensen die bewust misbruik maken kunnen dus deze boete krijgen.

Bron: Rijksoverheid

Print Friendly and PDF ^