Evaluatie VN-Verdrag tegen corruptie

Het afgelopen jaar zijn de Nederlandse inspanningen op het terrein van corruptiebestrijding geëvalueerd door de Verenigde Naties. Onderwerp van deze evaluatie was de strafbaarstelling en handhaving van corruptie (hdfst. 3 van het VN-Verdrag tegen corruptie) en internationale (strafrechtelijke) samenwerking (hfdst. 4 van het Verdrag). De VN-evaluatie resulteert in twee eindproducten: een eindrapport en een samenvatting van dit eindrapport (de ‘executive summary’).

Op 4 juni 2014 is deze (Engelstalige) samenvatting van het evaluatierapport met aanbevelingen vastgesteld en is dit document voorts op de website van United Nations Office on Drugs and Crime gepubliceerd. Het VN-eva- luatieteam heeft het volledige evaluatierapport echter nog niet afgerond; de definitieve versie van dit rapport zal naar verwachting medio juli 2014 beschikbaar zijn.

De Nederlandse inspanningen op het terrein van corruptiebestrijding worden in deze VN-evaluatie positief gewaardeerd. Er wordt gesproken over een ‘geavanceerd systeem’ voor corruptiebestrijding en internationale samen- werking in strafzaken. Tevens wordt aandacht besteed aan de Nederlandse ‘good practices’. Het VN-evaluatieteam heeft onder meer uitgebreid stil gestaan bij de aanpak van witwassen en het ontnemen van crimineel ver- kregen vermogen. Het evaluatieteam oordeelt positief over de betrokkenheid van een aanzienlijk aantal instanties bij de aanpak van witwassen, het relatief hoge aantal vervolgingen en veroordelingen voor dit delict en de uitgebreide mogelijkheden voor het afpakken van crimineel verkregen ver- mogen.

Tevens doet het VN-evaluatieteam een aantal aanbevelingen om het huidige systeem verder te versterken. Nederland wordt, onder andere, aangeraden:

  • de strafmaxima te verhogen voor een aantal omkopingsdelicten in het Wetboek van Strafrecht (art. 177a en 328ter Sr);
  • alsmede de straffen voor rechtspersonen meer flexibel en daarmee meer proportioneel, afschrikwekkend en effectief te maken.

Deze verhoging van de strafmaxima en het flexibele boeteplafond voor rechtspersonen maken reeds deel uit van het Wetsvoorstel versterking be- strijding financieel economische criminaliteit.

Daarnaast wordt ook aangeraden twee nieuwe delicten te introduceren, na- melijk:

  • de beïnvloeding van handel ('trading in influence'); en
  • illegale verrijking ('illicit enrichment').

De Nederlandse aanpak van corruptie is niet alleen in VN-verband geëvalueerd. Recentelijk hebben ook de Group Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa en de Anti-corruptie werkgroep van de OESO de Nederlandse inspanningen op dit terrein beoordeeld. Bovendien heeft de Europese Commissie begin 2014 het eerste EU Anti-corruptie- rapport gepubliceerd, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de situatie in de 28 lidstaten (waaronder Nederland).

De aanbevelingen uit de VN-evaluatie zullen worden meegenomen in de reeds aan de Tweede Kamer toegezegde integrale beleidsreactie op deze recente internationale anti-corruptie evaluaties. Het beleid zal erop zijn ge- richt naar vermogen en volledig rekening houdende met Nederlandse rechtsprincipes uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit deze vier gremia. Dit najaar zal de Tweede Kamer hier nader over geïnformeerd wor- den.

Print Friendly and PDF ^