'De strafbare kant van het pandrecht'

Er zijn legio voorbeelden waarbij het straf- en het civiele recht enige overlap vertonen. Zo brengt het niet voldoen aan de administratieverplichting in het faillissement op grond van artikel 2:248 BW niet alleen aansprakelijkheid van de bestuurder met zich, maar is het op grond van artikel 343 Sr ook een strafbaar feit.

Ditzelfde geldt voor het onttrekken van goederen aan het pandrecht van uw crediteur. Dit kan naast een onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW ook een strafbaar feit opleveren ex artikel 348 Sr. Wanneer aan de bank een pandrecht op de bedrijfsvoorraad is gegeven, dan zal er van onttrekking niet snel sprake zijn; de handelsvoorraad is immers nodig om bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren en in de pandakte is daarvoor doorgaans ook het akkoord van de bank opgenomen. Is echter een pandrecht gegeven op goederen die niet nodig zijn voor de uitoefening van het bedrijf dan kan er bij verkoop van deze goederen wel sprake zijn van onttrekking. In zijn uitspraak van 22 april 2014 heeft de Hoge Raad zich over deze onttrekking uitgelaten.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^