'De Staat onfeilbaar? De toekomst onpeilbaar'

Op 11 juni 2013 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstel tot het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers. Aan de goedkeuring van dit voorstel is een uitvoerig debat voorafgegaan omtrent de vraag of de Staat al dan niet strafrechtelijk vervolgd moet kunnen worden. In onderhavig artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende argumenten die in dit debat zijn aangevoerd. Vervolgens wordt de vraag opgeworpen of de indieners van het voorstel voldoende rekening hebben gehouden met enkele praktische (on)mogelijkheden die de uitvoering van de wet met zich mee kan brengen.

Print Friendly and PDF ^