'De individuele, relationele en maatschappelijke waarde van privacy: Voldoende beschermd in de rechtspraak van het EHRM over de verwerking van persoonsgegevens in het strafprocesrecht?'

In het opsporingsonderzoek wordt de afgelopen jaren steeds vaker gebruikgemaakt van allerlei bevoegdheden om persoonsgegevens van burgers te verzamelen en te verwerken. Deze bevoegdheden maken vaak een relatief kleine inbreuk op de privacy van de individuele burger, maar beperken de privacy van de maatschappij als geheel sterk. In dit artikel wordt nader ingegaan op de verschillende waarden die door het recht op privacy worden beschermd en zal worden bekeken of, en zo ja, hoe de maatschappelijke waarde van privacy wordt beschermd in de rechtspraak van het EHRM.

Print Friendly and PDF ^