De belanghebbende en de aanvraag van een omgevingsvergunning

De praktijk worstelt nog wel eens met de vraag of een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen al dan niet afkomstig is van een belanghebbende. Het antwoord op deze vraag is belangrijk omdat alleen een verzoek om vergunning van een belanghebbende kwalificeert als een aanvraag in de zin van artikel 1:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht. Twijfels kunnen met name rijzen indien de aanvraag wordt ingediend door iemand die niet de eigenaar is van de grond waarop de aanvraag betrekking heeft.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^