Daling in 2011 van vermoede fraude met EU-middelen

De fraude ten nadele van de EU-begroting nam in 2011 af met 35 %, zo blijkt uit het jaarverslag van de Commissie betreffende de bescherming van de financiële belangen van de EU. Bij het cohesiebeleid daalde het aantal gevallen van vermoede fraude met 41 % ten opzichte van 2010, terwijl in de landbouwsector 66 % minder fraudezaken werd gerapporteerd. Die lagere fraudecijfers voor 2011 zijn niet alleen te danken aan doortastender maatregelen en betere controles van EU-financiering, maar ook te verklaren door enkele technische factoren. Het einde van een programmeringsperiode voor het cohesiebeleid en een evenwichtigere rapportage in het nieuwe controlesysteem voor de landbouw hebben ook ertoe bijgedragen dat het afgelopen jaar minder fraudezaken werden gemeld dan in 2010. In totaal werd voor 295 miljoen EUR aan fraude met EU-middelen vastgesteld. Dit vertegenwoordigt 0,2 % van de begroting. Overeenkomstig de EU-regels moeten deze middelen worden teruggehaald. In haar verslag benadrukt de Commissie de noodzaak om fraude met de EU-begroting verder terug te dringen. Ze doet tevens een aantal aanbevelingen die de lidstaten daarbij van nut kunnen zijn.

Algirdas Šemeta i, commissaris voor Belastingen en Douane-unie, Audit en Fraudebestrijding: "De afname van het aantal gevallen van fraude met EU-middelen bewijst dat onze inspanningen op dit vlak vruchten beginnen af te werpen. De strijd is echter nog lang niet gestreden. De Commissie blijft een nultolerantiebeleid voor fraude hanteren. Geen cent van de belastingbetaler mag in de zakken van fraudeurs verdwijnen. Daarom blijft de Commissie alle mogelijke middelen inzetten om de EU-begroting te beschermen. Ook de lidstaten moeten hun inspanningen opvoeren."
De terugvordering van EU-middelen waarbij onregelmatigheden en fraude zijn vastgesteld, is verbeterd. Het afgelopen jaar heeft de Commissie voor ongeveer 2 miljard euro aan financiële correcties en terugvorderingen verricht. Ook de lidstaten hebben meer geld teruggehaald bij eindbegunstigden, met name op het vlak van pretoetredingssteun. In haar verslag maant de Commissie de lidstaten met lage terugvorderingspercentages aan om de nodige verbeteringen aan te brengen en activa aan te slaan als de begunstigden de middelen die met onregelmatigheden en fraude in verband zijn gebracht, niet terugbetalen. Het recente voorstel van de Commissie betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (IP/12/767) kan het terugvorderen van middelen aanzienlijk vergemakkelijken en fraudeurs afschrikken.
In 2011 heeft de Commissie meer dan een dozijn wetgevingsvoorstellen ingediend en nieuwe initiatieven genomen om de strijd tegen fraude met EU-middelen te verbeteren (zie MEMO/12/577)
Achtergrond
Overeenkomstig artikel 325 van het Verdrag rapporteert de Commissie in het jaarverslag betreffende de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie over de maatregelen ter bestrijding van fraude met EU-middelen. Door de omvang van de door de lidstaten gemelde vermoedelijke en bewezen fraude te specificeren voor de hele EU-begroting (zowel inkomsten als uitgaven), helpt het verslag ook aanschouwelijk te maken welke sectoren het fraudegevoeligst zijn, zodat de Unie en de lidstaten gerichte maatregelen kunnen nemen.
In elk jaarverslag vult de Commissie de informatie over vermoede fraude en onregelmatigheden, terugvorderingen en aantal meldingen in de lidstaten ook aan met een diepgaandere analyse van een specifieke sector. Dit jaar wordt het cohesiebeleid belicht. Het verslag wijst in deze sector op een verbetering van de financiële controle- en risicobeheersystemen, bijvoorbeeld in de vorm van wettelijke bepalingen en richtsnoeren, administratieve procedures en samenwerking tussen nationale autoriteiten. De lidstaten moeten echter een betere follow-up geven aan de uitkomst van administratieve en strafrechtelijke onderzoeken, en onder meer middelen uit het cohesiefonds bij de eindbegunstigden terughalen.
Nadere informatie:
Homepage van Algirdas Šemeta, commissaris voor Belastingen en Douane-unie, Audit en Fraudebestrijding:
Het verslag kunt u hier vinden:
Print Friendly and PDF ^