'Dadelijke tenuitvoerlegging van straffen en de onschuldpresumptie'

Het conceptwetsvoorstel ‘Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de dadelijke tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen’ voorziet in de mogelijkheid om de door de rechter opgelegde gevangenisstraf direct ten uitvoer te leggen hoewel er tegen het vonnis nog een rechtsmiddel openstaat. Hoewel in een studie door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) werd geconcludeerd dat dadelijke tenuitvoerlegging van straffen als zodanig niet strijdig is met art. 6 lid 2 EVRM, is dat vanwege de verschillende interpretaties van de onschuldpresumptie volgens de auteur toch nog niet geheel duidelijk.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^