Criteria beoordeling verzoeken verdediging: Noodzaak en verdedigingsbelang, naar meer eenduidigheid

In een strafzaak worden verzoeken om het horen van getuigen, om nader onderzoek en om het toevoegen van stukken door- gaans aan het noodzaakcriterium getoetst, terwijl bij getuigen- verzoeken ook de maatstaf van het verdedigingsbelang van toe- passing kan zijn. De gangbare opvatting is dat het noodzaakcriterium voor de verdachte een strengere maatstaf is dan de maatstaf van het verdedigingsbelang. In HR 19 juni 2007, LJN AZ1702 wordt dit onderscheid enigszins gerelativeerd. Naar aanleiding daarvan wordt in dit artikel met een analyse van beide maatstaven de vooronderstelling onderzocht dat er slechts één maatstaf zou moeten gelden. De beoordeling van getuigenverzoeken door de rechter wordt daarbij in verband gebracht met de beoordeling van verzoeken om nader onderzoek en om toevoeging van stukken.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^