Consultatie Invoering Omgevingswet

Het kabinet werkt aan een bundeling en vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Nu de Omgevingswet in het Staatsblad staat, zijn hiervoor inmiddels verschillende andere trajecten in gang gezet. Het wetsvoorstel waarop deze internetconsultatie betrekking heeft, regelt de invoering van de Omgevingswet.
 

Doel van de regeling

Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Zo worden met dit wetsvoorstel het hoofdstuk Schade (hoofdstuk 15) en twee nieuwe paragrafen in het hoofdstuk Handhaving en Uitvoering (hoofdstuk 18) ingevuld. Tevens voorziet het wetsvoorstel in een wettelijke regeling voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel andere wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht.

Het wetsvoorstel heeft als primair doel het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende wetgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. De voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn bedoeld om het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht snel in te voeren met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid (voorkomen overmatige transitielast). Daarnaast wordt een aantal in de Omgevingswet gereserveerde onderdelen ingevuld.

Dit wetsvoorstel is ook bedoeld om een aantal verbeteringen in de Omgevingswet tot stand te brengen en enkele onvolkomenheden te corrigeren. Deels zijn deze verbeteringen en wijzigingen inhoudelijk van aard, deels technisch. 

Het wetsvoorstel voorziet ook in verbeterde grondslagen voor de uitvoeringsregelgeving. Verder vult het grondslagen aan om in de uitvoeringsregelingen ook overgangsrechtelijke voorzieningen te kunnen treffen.

 

 

Print Friendly and PDF ^