Besluit van 5 april 2012, houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking

Op 1 mei 2012 is in werking getreden het Besluit van 5 april 2012, houdende wijziging van het Besluit OM-afdoening en enkele andere besluiten in verband met de invoering van de bestuurlijke strafbeschikking.

Dit besluit strekt tot invoering van de strafbeschikking op grond van art. 257ba Sv, de zogeheten bestuurlijke strafbeschikking. Met dit besluit zijn de directeuren van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s), de dagelijkse besturen van de waterschappen en de hoofden van enkele onderdelen van de Rijksoverheid die zijn belast met de handhaving van milieuregelgeving, bevoegd om strafbeschikkingen inhoudende een geldboete uit te vaardigen voor een groot aantal strafbare feiten op het milieuterrein en van de waterschapskeuren. De colleges van gedeputeerde staten van de provincies zijn bevoegd een strafbeschikking uit te vaardigen in de gebieden waarin nog geen RUD actief is.

Print Friendly and PDF ^