Artikel: Semipublieke instellingen en de Wet open overheid

Het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid (Woo) is onlangs aangenomen door de Tweede Kamer. Een belangrijk aspect van dat voorstel – dat moet leiden tot vervanging van de WOB – is dat het voorziet in de mogelijkheid om semi-publieke instellingen onder het bereik van de wet te brengen. 

Het gaat hier kort gezegd om private rechtspersonen die een publieke taak verrichten of institutioneel verbonden zijn met de overheid, bijvoorbeeld omdat er een financiële relatie bestaat met de overheid, de overheid beschikt over aanwijzingsbevoegdheden, goedkeuringsbevoegdheden of benoemingsrechten of omdat de overheid de meerderheid van de aandelen bezit. Een voorbeeld is ProRail BV, een 100% staatsdeelneming die verantwoordelijk is voor het spoorwegnet. ProRail valt nu niet onder de WOB. De Woo voorziet evenwel in de mogelijkheid om een overheidsbedrijf als ProRail door middel van aanwijzing bij AMvB onder de reikwijdte van de wet te brengen.

Andere voorbeelden van semipublieke instellingen zijn woningcorporaties, ziekenhuizen en energiebedrijven als Delta NV. Ook deze instellingen komen potentieel onder de reikwijdte van de Woo.

Dit artikel beoogt enerzijds een ontsluiting van de regeling voor semipublieke instellingen in de Woo en anderzijds een normatieve beoordeling van die regeling, met name vanuit wetstechnisch perspectief. Belangrijke vragen zijn in hoeverre de Woo oplossingen biedt voor de knelpunten in de WOB en hoe die knelpunten ook met de WOB zelf zouden kunnen worden opgelost, mocht het voorstel het in de Eerste Kamer niet halen.

Lees verder:


Om dit artikel te raadplegen dient u te zijn geabonneerd op het NJB.


 

Print Friendly and PDF ^