Artikel: Rechtsstatelijke vragen bij het functioneren van toezichthouders, in het bijzonder de AFM met betrekking tot accountants

De laatste decennia zijn er door de politiek een groot aantal toezichthouders ingesteld op verscheidene gebieden. De ontwikkeling laat zien dat een van de fundamenten van de rechtstaat, ‘de scheiding der machten’, onder druk komt te staan. De normstelling, de opsporing van normschending en de bestraffing komen steeds meer in een hand. Toezichthouders wordt erg veel ‘macht’ gegund. Daarbij komt dat in nieuwere opvattingen over toezicht de toezichthouders de grenzen van hun bevoegdheden lijken op te zoeken en wellicht zelfs daaroverheen gaan om veranderingen die zij in het onder hun toezicht vallend domein wenselijk achten – zonder dat de noodzaak objectief is aangetoond – te bewerkstelligen. Nadat dit in algemene zin is toegelicht en uitgewerkt wordt een en ander, op basis van waarnemingen van en ervaringen met de AFM, getoetst met betrekking tot het toezicht van de AFM op het accountantsberoep.

Lees verder:


Print Friendly and PDF ^