Artikel: Post-Salduz prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het EVRM

Kan een nationale rechter uit een EU-lidstaat ingevolge artikel 267 van het VWEU prejudiciële vragen stellen aan het HvJEU over de uitlegging van het EVRM? Die vraag komt aan de orde in de post-Salduz-rechtspraak van de Hoge Raad en wel in het belangrijke arrest van 22 december 2015 inzake de aanscherping van de regels betreffende het recht op rechtsbijstand. In deze bijdrage wordt ingegaan op deze zaak en op de vraag wie er nu gelijk heeft, de Hoge Raad of de A-G, inzake de mogelijkheid van een prejudicieel verzoek aan het Hof over de interpretatie van het EVRM.

Lees verder:

Print Friendly and PDF ^