Artikel: Hoe kritisch is het Openbaar Ministerie in zijn beoordeling van het optreden van de politie?

In de vele strafzaken die het Openbaar Ministerie onder ogen krijgt voldoet bij het gros van die zaken het optreden van de politie aan de wettelijke norm. De aandacht wordt getrokken door de zaken waarbij dat niet het geval is. Dit kan blijken uit publicaties van strafzaken tegen burgers, maar ook bij beklagzaken ex art. 12 Wetboek van Strafvordering (art. 12 Sv).

In een aantal beschikkingen ex art. 12 Sv werd door de diverse hoven besprekenswaardige relevante opmerkingen gemaakt over het optreden met geweld door de politie en hoe dit optreden juridisch te kwalificeren. De vraag die het Openbaar Ministerie zich mag stellen is of er niet te veel wordt ‘weggeschreven’, dat wil zeggen geseponeerd waarbij het geweldsoptreden van de politie wordt gesauveerd. Anderzijds is er zowel binnen het Openbaar Ministerie als bij de politie juist kritiek dat te veel politieambtenaren worden vervolgd. De politie mag, zo is bij Ambtsinstructie geregeld, geweld gebruiken en onder omstandigheden kan dit ook vuurwapengeweld zijn. Het strafrechtelijk onderzoek van dergelijk geweldsoptreden is echter gebonden aan eisen van het EHRM, zoals onder meer bekend uit de zaak Ramsahai/the Netherlands. De discussie over de strafrechtelijke beoordeling van politiegeweld is nog steeds actueel, zoals ook blijkt uit het voorgenomen wetsvoorstel van een ‘speciaal politiedelict’. Wel kan geconstateerd worden dat de beklagkamers van de hoven vaker dan voorheen bij schietincidenten door de politie een strafrechtelijk vervolging gelasten. Overigens leidt dat niet tot een strafrechtelijke veroordeling. In dit artikel, waarin voorbeelden uit de rechtspraak worden aangehaald van zaken waarin wel vervolgd is en van beschikkingen ex art. 12 Sv, wil ik een bijdrage leveren aan de discussie over het geweldsaspect van het politieoptreden. Dat er geweld gebruikt mag worden staat niet ter discussie, maar wel of het geweld proportioneel is. Dit geldt niet alleen wanneer sprake is van vuurwapengeweld, maar ook wanneer de politie in burger optreedt bij het verkeer op de snelweg. Het optreden van de politie dient professioneel te zijn en te voldoen aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Hierbij zijn ambtsinstructies en richtlijnen van toepassing. Dit is niet alleen het geval bij vuurwapengeweld maar ook wanneer sprake is van een achtervolging op de snelweg.

Lees verder:

 

 

Print Friendly and PDF ^