Antwoord op Kamervragen waarbij in wordt gegaan op verhouding gebruik open bronnen en stelselmatige observatie

Door Kamerlid Karabulut (SP) zijn aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de minister van Veiligheid en Justitie vragen gesteld over het bericht dat de gemeente Heerhugowaard fotoherkennings- apparatuur inhuurt om op het internet (vakantiefoto’s van) bijstands- gerechtigden op te sporen.

“De constatering dat gemeenten fotoherkenningsapparatuur inhuren of inzetten om op het internet vakantiefoto's van bijstandsgerechtigden op te sporen, is voor zover nu bekend, onjuist.

Gemeenten maken wel gebruik van Suwinet en openbare (sociale) bronnen, zoals Hyves en Facebook, bij zowel het voorkomen als het bestrijden van oneigenlijk- gebruik en/of misbruik van sociale voorzieningen. Dat gebeurt echter niet door het inhuren of gebruiken van fotoherkenningsapparatuur.

Artikel 126g in het Wetboek van Strafvordering (Sv) betreft de bevoegdheid tot stelselmatige observatie. Hiervan is sprake indien het al dan niet heimelijk observeren van een persoon tot gevolg kan hebben dat er een min of meer volledig beeld van bepaalde aspecten van iemands leven wordt verkregen. Daarbij is een aantal elementen van belang, zoals de duur, de intensiteit en het gebruik van technische hulpmiddelen bij het observeren. De officier van justitie zal daarom per geval moeten beoordelen tot welk resultaat de voorgenomen observatie met gebruik van openbare (sociale) bronnen zou kunnen leiden, om te bepalen of er sprake is van observatie in de zin van artikel 126g Sv.

Voor zover bekend wordt er geen fotoherkenningsapparatuur ingezet voor het opsporen van bijstandsfraude zonder vermoeden van fraude. Voor het raadplegen van openbare bronnen in het kader van toezicht en controle (bestuursrecht), is geen toestemming nodig van de officier van justitie.

Het Landelijk Kenniscentrum Handhaving ontwikkelt een drietal handreikingen internetonderzoek, ten behoeve van gemeenten. Het betreft handreikingen over de werkprocessen, de inrichting van de ICT en de juridische kaders. In de handreikingen staan adviezen over hoe verantwoord en efficiënt om te gaan met het gebruik van internet voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand, waaronder het toezicht. De handreikingen over werkprocessen en de inrichting van de ICT zijn reeds beschikbaar. De handreiking juridische kaders komt beschikbaar in de tweede helft van 2013.”

Voor wat betreft de inzet van fotoherkenningsapparatuur om bijstandsfraude op te sporen en de verhouding tot artikel 8 EVRM wordt gemeld dat bij het bestrijden van uitkeringsfraude de uitzondering in lid 2 toepasselijk is.

Met het oog op de proportionaliteit en subsidiairiteit, is de inzet van fotoherkenningsapparatuurafhankelijk van de ernst van de zaak. In het kader van de opsporing van bijstandsfraude zal dit alleen als onderdeel van een strafrechtelijk onderzoek worden ingezet.

Print Friendly and PDF ^