Anti Money Laundering Centre (AMLC) lanceert website

Onlangs heeft het - op initiatief van de FIOD opgezette - Anti Money Laundering Centre (AMLC) haar website gelanceerd. Op deze website is informatie te vinden over het doel van het centrum en de activiteiten worden ontplooid. 

Waarom een Anti Money Laundering Centre (AMLC)

Witwassen is een bedreiging voor onze samenleving en kan ons financiële stelsel ernstig verzwakken. De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid omdat het van groot belang is bij de bestrijding van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten uit misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Om aan dit speerpunt invulling te geven heeft de staatssecretaris van Financiën in het laatste regeerakkoord middelen gekregen om witwasbestrijding te verbeteren. In het akkoord staat een aantal hoofdpunten.

Onder andere een centraal gecoördineerde nationale en internationale samenwerking, versterking van de onderlinge relaties en een effectievere voorbereiding van mogelijke witwaszaken.

Op initiatief van de FIOD is het Anti Money Laundering Centre (AMLC) in 2013 opgericht. Het AMLC is een ontmoetingsplaats voor haar partnerorganisaties, zoals de FIOD, de politie, het Openbaar Ministerie, de Financial Intelligence Unit en de bijzondere opsporingsdiensten. Zij bundelen hier hun krachten om bij te dragen aan een geïntegreerde, brede aanpak van witwassen.

Wat doet het AMLC

Intake

Het AMLC draagt bij aan de bestrijding van witwassen door gebruik te maken van wet- en regelgeving.

Witwasbestrijding verloopt in drie stappen:

  1. vooronderzoek door de intake-afdeling van het AMLC
  2. het opsporingsonderzoek door de witwasteams van de FIOD
  3. vervolging door het Openbaar Ministerie

De intake-afdeling AMLC heeft als taak om signalen die kunnen duiden op witwassen, te beoordelen op dit delict en het uitvoeren van een vooronderzoek. Daarna kunnen de witwasteams van de FIOD starten met hun opsporingsonderzoek.

Kansrijke signalen

Elke dag komen er nieuwe witwassignalen binnen bij het AMLC. De signalen komen meestal van de partnerorganisaties. We beoordelen de signalen bij binnenkomst om te zien of er sprake zou kunnen zijn van witwassen. Vervolgens besluiten we in samenwerking met het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket) of een signaal kansrijk is om verder te worden onderzocht in het vooronderzoek.

Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek naar signalen verzamelt de intake-afdeling zo veel mogelijk informatie over relevante feiten en omstandigheden, betrokkenen en mogelijk gepleegde strafbare feiten. Op basis van deze informatie besluiten we in overleg of het opsporingsonderzoek wordt gestart. Bij de besluitvorming kijken we naar het financieel en maatschappelijk effect van een mogelijke vervolging, maar ook naar de bewijsbaarheid, prioriteit en of er mogelijkheden zijn om goederen af te pakken.

Het gezamenlijk besluitvormingsoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie (Functioneel Parket en Landelijk Parket), de nationale politie en het AMLC. Na acceptatie wordt de zaak in één van de witwasteams verder opgespoord onder gezag van een officier van justitie.

Naast deze stroom van binnenkomende signalen is de intake-afdeling betrokken bij een groot aantal projecten waar mogelijke witwassignalen worden gezien.

Kennis

Kennis over witwasproblematiek is voor het AMLC een belangrijke pijler. Daarom werkt het AMLC aan de ontwikkeling van kennis over witwasbestrijding. We onderscheiden hierin twee gradaties:

  • het creëren van bewustzijn in de maatschappij
  • het verhogen van vakkennis bij specialisten die reeds actief bezig zijn met witwasbestrijding

We verzamelen, veredelen en verspreiden kennis over witwasbestrijding. Deels hebben we die kennis zelf in huis en deels weten we die buitenshuis te vinden. Het AMLC is een ‘spin in het web’ die weet waar welke kennis aanwezig is. Wij fungeren als vraagbaak voor specialisten, geven voorlichtingen over witwasbestrijding en ontwikkelen opleidingen voor verschillende doelgroepen. Ook maken we trendanalyses en signaleren we nieuwe witwasmethodieken.

Het AMLC biedt kennis in diverse vormen aan. Naast de traditionele klassikale cursussen maken we gebruik van innovatieve wijzen van kennisoverdracht. Zo houden we webinars waarbij mensen vanaf hun werkplek informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Maar we hebben ook een witwasspel bedacht, waarmee de witwasproblematiek vanuit een geheel andere invalshoek benaderd wordt. De uitkomsten van het witwasspel gebruiken we vervolgens voor de analyse van nieuwe witwasmethodieken.

Door de intake van witwassignalen en kennisontwikkeling samen te brengen, zorgt het AMLC dat kennis en opsporing elkaar over en weer versterken.

Kennisproducten

Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van witwassen is de afdeling kennis voortdurend bezig met het bijhouden van kennis voor het AMLC en haar partners. Het delen van actuele kennis kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van witwassen. Voor het delen maken we gebruik van diverse kennisproducten zoals bijvoorbeeld een nieuwsbrief met daarin actuele jurisprudentie, nieuwsberichten en verdiepende artikelen.

Samenwerking

Het AMLC heeft de ambitie om een ondersteunende en coördinerende rol te vervullen en een ontmoetingsplaats voor professionals te zijn. Zo kan de nationale en internationale samenwerking intensiever worden. Voor een effectieve witwasbestrijding is deze goede samenwerking van essentieel belang. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het crimineel geld in de samenleving afneemt.

Internationaal

Criminelen houden zich niet aan landsgrenzen en zijn actief in alle landen op de wereld. Daarom beperkt de samenwerking van het AMLC zich niet tot Nederland. Ook wereldwijd investeren we in een netwerk en bieden we een uitnodigende ontmoetingsplaats, waar nationale en internationale partnerorganisaties samenkomen en kennis en ervaringen delen.

 

Meer weten? Kom dan op vrijdag 8 april 2016 naar de Cursus Witwassen.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.

 

Print Friendly and PDF ^