Akkoord over Europese Arbeidsautoriteit

Het Roemeense voorzitterschap van de Raad en het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig akkoord bereikt over een verordening tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Dit nieuwe orgaan moet de lidstaten ondersteunen bij de toepassing van EU-wetgeving op het gebied van arbeidsmobiliteit in de Unie en coördinatie van de sociale zekerheid. Het zal tevens werknemers en werkgevers informatie bieden over complexe aspecten van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit. Het akkoord wordt nu ter goedkeuring voorgelegd aan de vertegenwoordigers van de lidstaten in de Raad van EU.

Dit akkoord is een nieuwe belangrijke stap op weg naar een goed functionerende Europese arbeidsmarkt. De ELA zal de nationale overheden belangrijke bijstand bieden bij de uitvoering van de toepasselijke Uniewetgeving. Tegelijkertijd zullen de lidstaten alleen op vrijwillige basis deelnemen aan de activiteiten van de ELA.

Marius-Constantin Budăi, Minister van Arbeid en Sociale Rechtvaardigheid van Roemenië

Zodra de verordening is aangenomen, zullen dit de voornaamste activiteiten van het nieuwe orgaan zijn:

  • het faciliteren van de toegang voor werknemers, werkgevers en nationale overheden tot informatie over rechten en plichten in gevallen van grens­overschrijdende mobiliteit;

  • het ondersteunen van de coördinatie tussen de lidstaten bij de grensoverschrijdende handhaving van het toepasselijke recht van de Unie, onder meer door onderling afgestemde en gezamenlijke inspecties te faciliteren;

  • het ondersteunen van de samenwerking tussen lidstaten in de strijd tegen zwartwerk;

  • het ondersteunen van de autoriteiten van de lidstaten bij het beslechten van grensoverschrijdende geschillen.

De toekomstige verordening voorziet in een bemiddelingsproces in 2 fasen: in de eerste fase worden een bemiddelaar van de ELA en vertegenwoordigers van de betrokken lidstaten ingeschakeld, waarna eventueel een niet-bindend advies wordt uitgebracht. Als er geen oplossing wordt gevonden, kunnen de betrokken lidstaten het eens worden over een tweede fase van de bemiddeling, geïnspireerd door de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Wanneer een geschil over de coördinatie van de sociale zekerheid gaat, kan elke betrokken lidstaat vragen dat de zaak naar de Administratieve Commissie wordt verwezen. De Administratieve Commissie kan in samenspraak met de betrokken lidstaten hetzelfde verzoek indienen.

De ELA zal ook de technische en operationele taken bundelen van verscheidene bestaande EU‑organen (het Europees coördinatiebureau van Eures, het Technisch Comité voor het vrije verkeer van werknemers, het Comité van deskundigen inzake de detachering van werknemers en het Europees Platform tegen zwartwerk). Doel is een permanente structuur tot stand te brengen die een snel reactievermogen en continuïteit garandeert. Daarmee moeten betere en efficiëntere resultaten worden behaald op basis van versterkte samenwerking.

Over de vestigingsplaats van de ELA zal na de aanneming van de wetgevingshandeling een besluit worden genomen.

Achtergrond en volgende stappen

De Commissie diende haar voorstel op 13 maart 2018 in. De Raad bepaalde zijn standpunt op 6 december 2018, en dat vormde de basis voor de onderhandelingen met het Europees Parlement. Het voorlopig akkoord zal nu worden besproken door het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad, dat het moet goedkeuren. De formele stemmingen in de Raad en in het Europees Parlement vinden in een latere fase plaats.

Print Friendly and PDF ^