AG Hof van Justitie adviseert jurisprudentie EHRM niet te volgen

Naar aanleiding van de nieuwe, restrictievere lijn van het EHRM gaat de A-G van het HvJ EU na of het raadzaam is voor het HvJ EU om deze lijn te volgen. De A-G overweegt dat het Unierecht een hogere mate van bescherming van het ne bis in idem beginsel mag bieden dan het EVRM. De A-G acht van belang dat de beperking die het EHRM heeft aangebracht mede wordt veroorzaakt door de terughoudendheid van staten om het ne bis in idembeginsel te aanvaarden door ratificatie van het Protocol. Bovendien vindt de A-G dat de nieuwe lijn van het EHRM het ne bis in idembeginsel complexer maakt waardoor de rechtszekerheid afneemt. De A-G concludeert dat artikel 50 van het EU Handvest een uitleg toekomt die in lijn is met eerdere jurisprudentie van het HvJ EU en adviseert het ne bis in idem beginsel niet te beperken in de zin van het arrest A en B tegen Noorwegen van het EHRM.

Lees verder:

Lees ook:

 

Print Friendly and PDF ^