Afhandeling zaak van ZZP’ers die ten onrechte een strafblad hebben voor fraude met WW

ZZP’ers zijn onterecht met een strafblad geconfronteerd. Dit was het resultaat van de herzieningsprocedure voor de UWV dossiers waarbij zelfstandigen die vanuit de Werkloosheidswet het ondernemerschap zijn ingegaan. Door verkeerde voorlichting van het UWV gaven zij hun indirecte uren, zoals reis- en administratie-uren, niet als gewerkte uren op. Omdat ze wel zelfstandigenaftrek bij de Belastingdienst aanvroegen pleegden zij na een bestandsvergelijking volgens het UWV fraude. Het OM deed aangifte en de ZZP’ers werden vervolgd.

Inmiddels is de terugvordering WW herzien, maar werden er nog steeds ondernemers geconfronteerd met een strafblad.

Naar aanleiding hiervan heeft Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, op 14 februari 2013 een drietal acties aangekondigd, die vervolgens in samenspraak met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie (V&J) in gang zijn gezet. Het gaat hierbij om:

  • Het afschermen van gegevens van betrokkenen in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS);
  • Het uitkeren van een financiële schadevergoeding aan betrokkenen die door de strafrechter zijn veroordeeld of die een schikking hebben getroffen met het 
OM;
  • Het indienen van een verzoek om gratie voor betrokkenen die door de
strafrechter zijn veroordeeld.

De stand van zaken op de verschillende onderdelen is als volgt:

Het afschermen van gegevens van betrokkenen in het Justitieel Documentatiesysteem

Staatssecretaris Teeven heeft zijn medewerking toegezegd aan het verzoek tot beëindiging van de verwerking van gegevens van betrokkenen in het JDS. De facto betekent zullen de gegevens worden verwijderd en zal er geen sprake meer zijn van registratie.

Op grond van artikel 26 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen betrokkenen een verzoek tot beëindiging van de verwerking van gegevens in het JDS indienen bij de minister van V&J (i.c. de staatssecretaris van V&J). UWV heeft dit verzoek van 712 van de 73 betrokkenen gebundeld en voorzien van een schriftelijke toelichting op 27 mei 2013 bij de staatssecretaris van V&J ingediend. Twee personen hebben aangegeven een dergelijk verzoek niet te willen indienen. De verwachting is dat verwijdering van de gegevens uit JDS binnen enkele weken is gerealiseerd.

Financiële schadeloosstelling

UWV heeft mensen die door de strafrechter zijn veroordeeld of die een schikking hebben getroffen met het OM een voorstel voor financiële schadeloosstelling gedaan. Betrokkenen hebben dit aanbod in alle gevallen, in totaal zijn dat er 10, geaccepteerd.

De vergoedingen zijn inmiddels door UWV uitgekeerd.

Gratie

Bij gratieverzoeken moet het advies van de rechterlijke macht en het OM worden ingewonnen. Bij een negatief advies wordt het gratieverzoek afgewezen. Dit betekent dat de afloop van een gratieverzoek voor betrokkenen onzeker is. De mensen die een gratieverzoek hadden kunnen indienen, hebben hun taakstraf reeds ondergaan, of de aan hen opgelegde os proeftijd verstreken. Met het instrument van gratie kunnen straffen worden kwijtgescholden, verminderd of veranderd. Het is niet bedoeld en ook niet geschikt om de veroordeling zelf aan te vechten. Dit betekent dat gratie voor betrokkenen louter van symbolische waarde kan zijn.

Deze wetenschap heeft alle vier de betrokkenen doen besluiten af te zien van het indienen van een gratieverzoek. Zij menen dat ze daarvan geen materieel voordeel kunnen verwachten, immers ze hebben hun taakstraf reeds uitgevoerd, ofwel de proeftijd bij de hen opgelegde voorwaardelijke straf is reeds verstreken.

Print Friendly and PDF ^